PL EN

REGULAMIN GŁOSOWANIA I KONKURSU SMS „Miss Polski 2022”

Istotne zasady udziału w KONKURSIE i  w GŁOSOWANIU

W Konkursie można wygrać 1 rower elektryczny Funbike EVO L White  o wartości 6499  złotych brutto  („Nagroda”) .

Aby Uczestnik mógł walczyć o Nagrodę musi wysłać 2 SMS-y za opłatą 3 zł netto / 3,69 zł brutto każdy SMS. Całkowity koszt, który musi ponieść Uczestnik, aby móc walczyć o Nagrodę to 6 zł netto / 7,38  zł brutto.

Konkurs będzie przeprowadzony w  dniach od 17.07 do 19.07.2022 Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać pod numer 7320 SMS-a startowego o treści od 1 do 24  (pierwszy SMS Uczestnika), a następnie wykonać zadanie finałowe. Zadanie finałowe będzie przesłane do Uczestników w wiadomości SMS. Aby wziąć udział w walce o Nagrodę  należy wysłać odpowiedź na zadanie finałowe SMS-em pod numer 7320 (drugi sms Uczestnika).

Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien się upewnić, że ma odblokowane u swojego operatora GSM usługi premium oraz, że w trakcie Konkursu będzie mógł wysłać przynajmniej 2 SMS-y Premium pod numer 7320.

Przedstawiciel Organizatora, po wyłonieniu zwycięskiej odpowiedzi, będzie kontaktować się ze Zwycięzcą telefonicznie, w celu potwierdzenia jego udziału w Konkursie, w dniu 19.07.2022 roku w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą podejmowana będzie, nie więcej niż trzykrotnie, na numer telefonu, z którego wysłał on SMS-y w Konkursie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów, przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Zwycięzcy i dziesięć sekund przy sygnale zajętości.

Szczegółowy regulamin Konkursu poniżej.

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się głosowanie, którego celem jest wyłonienie Miss Widzów Telewizji Polsat podczas wyborów Miss Polski w czasie trwania Audycji („Głosowanie”) oraz Konkursu SMS  (dalej jako „Konkurs”). Organizatorem Konkursu oraz Głosowania jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000545770, o numerze NIP 5251065169, o numerze REGON 01184031, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Organizator”). Organizator działa w porozumieniu z Telewizją POLSAT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388899, o numerze NIP: 1130054762, o numerze REGON: 930171612 („Telewizja Polsat”)
 2. Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w poniżej podany sposób:

a) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady Konkursu i Głosowania, dostępny w siedzibie Organizatora, pod adresem: Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa oraz na stronach Gazety TV Polsat; strona 477 oraz na www.teleaudio.pl/regulamin/r9
b) „SMS” – usługa przesłania krótkiej wiadomości tekstowej na numer 7320, o maksymalnej długości do 70 znaków, o podwyższonej opłacie (SMS Premium) w wysokości 3zł netto/ 3,69 zł brutto w sieci komórkowej: Orange, Plus, T-Mobile, Play,
c) „Uczestnik” – uczestnik Konkursu i Głosowania, spełniający kryteria określone w §2 Regulaminu;
d) „Audycja” – audycja pt.: „Miss Polski 2022” emitowana w dniu 17.07.2022 r. w programie Polsat, której nadawcą jest Telewizja Polsat;
e) „Nagroda” – nagroda, o której mowa w § 6 Regulaminu;
f) „Zwycięzca” – Uczestnik, któremu Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.

 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacją wszystkich zawartych w nim postanowień.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci komórkowej Orange, Plus, T-Mobile, Play.
 5. Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest upewnić się, że ma odblokowane u swojego operatora GSM usługi premium oraz że w trakcie Konkursu będzie mógł wysłać przynajmniej 2 SMS-y Premium pod numer, 7320. Koszt wysłania SMS-a pod numer 7320 każdorazowo wynosi 3 zł netto / 3,69 zł brutto. Wysłanie SMS-a na numer 8091 jest bezpłatne. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie na numerach Premium SMS 7320 oraz na bezpłatnym numerze 8091 jest Organizator. Aby Uczestnik mógł walczyć o Nagrodę musi wysłać przynajmniej 2 SMS-y o koszcie 3 zł. netto / 3,69 zł. brutto każdy SMS

§2

Warunki udziału w Głosowaniu

 1. Głosowanie trwa w trakcie Audycji w czasie wyznaczonym przez Prowadzącego Audycję lub informację słowno-graficzną podaną podczas Audycji.
 2. Aby wziąć udział w Głosowaniu (oddać ważny głos), typując Miss Widzów TV Polsat,  należy w trakcie Głosowania (w czasie określonym zgodnie z ust. 1 powyżej) wysłać wiadomość tekstową (SMS) o treści odpowiadającej przyznanemu numerowi wybranej przez Uczestnika Kandydatki (od 1 do 24) pod numer 7320. Z  jednego numeru telefonu komórkowego można wysłać maksymalnie 20 głosów na jedną Kandydatkę. Kolejne wysłane głosy będą nieważne i nie będą dodawane do sumy głosów pomimo, że opłata za wysłanie SMS-a będzie pobierana. Po oddaniu 20 głosów nadal można brać udział w Konkursie.

§3

Obliczanie głosów

 1. Po zakończeniu czasu wyznaczonego na Głosowanie i obliczeniu liczby otrzymanych ważnych głosów, Kandydatka, która otrzymała najwięcej ważnych głosów otrzymuje tytuł Miss Widzów Polsatu 2022. 
 2. Głosy Uczestników otrzymane przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Głosowania, jak również po  ogłoszeniu wyników nie będą brane pod uwagę w obliczaniu punktacji pomimo, że opłata za wysłanie SMS-a będzie pobierana.

§ 4

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami określonymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Telewizji  Polsat lub członkiem rodzin tych osób, za które uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby zamieszkałe pod tym samym adresem,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) akceptuje warunki Regulaminu,
d) dokonała Zgłoszenia zgodnie z treścią §5 ust.1 Regulaminu.

 1. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba, która począwszy od 17.07.2020 r. w jakimkolwiek konkursie SMS promowanym w audycji Telewizji Polsat, organizowanym przez Organizatora lub Telewizję Polsat, wygrała nagrodę przekraczającą kwotę 10.000 zł. brutto, a także żaden z członków rodziny takiej osoby, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby zamieszkałe pod tym samym adresem. Powyższy zakaz dotyczy również tej samej osoby posługującej się różnymi numerami telefonów komórkowych.
 2. Przed dokonaniem Zgłoszenia  osoba chcąca wziąć udział w Konkursie zobowiązana jest do zapoznania się z warunkami uczestniczenia w Konkursie określonymi w Regulaminie. W przypadku braku spełnienia któregokolwiek ze wskazanych w Regulaminie warunków, spełnienia warunku wykluczającego udział w Konkursie lub braku zgody na którykolwiek z warunków uczestniczenia w Konkursie wskazanych w Regulaminie, osoba ta zobowiązana jest do odstąpienia od zgłoszenia udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
 3. W przypadku wzięcia udziału w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w ust. 1 lub 2 lub 3 powyżej, Uczestnik traci prawo do Nagrody. Jeżeli okoliczność  niespełnienia warunków uczestniczenia w Konkursie zostanie ujawniony już po odebraniu Nagrody, Uczestnik, którego taki brak dotyczy, zobowiązany jest do zwrotu Nagrody.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie (w tym zrezygnować z otrzymywania informacji SMS związanych z Konkursem), wysyłając e-mail na adres: reklamacje@teleaudio.pl, podając swój numer telefonu lub wysyłając bezpłatną wiadomość SMS o treści REZYGNACJA.7320.MISS pod numer 8091.

§ 5

Przebieg Konkursu

 1. Aby wziąć udział Konkursie należy, w dniu 17.07.2022 r. w trakcie Głosowania (w czasie określonym zgodnie z par. 2 ust. 1 Regulaminu), wysłać SMS o treści od 1 do 24 („Zgłoszenie”), (koszt SMS-a 3 zł netto / 3,69 zł brutto).
 2. Po dokonaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość sms z zadaniem finałowym („Zadanie Finałowe”). Odpowiedź na Zadanie Finałowe należy wysłać za pomocą SMS, zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości SMS, zawierającej Zadanie Finałowe (koszt SMS-a3 zł netto / 3,69 zł brutto) w terminie do godz. 23.59 w dniu 17.07.2022 r.
 3. Do rozstrzygnięcia Konkursu wyznaczona została Komisja Konkursowa złożona z 3 przedstawicieli wskazanych łącznie przez Organizatora oraz Telewizję Polsat („Komisja Konkursowa”). Po zakończeniu finału Konkursu spośród Uczestników Konkursu, którzy przesłali odpowiedź na Zadanie Finałowe, Komisja Konkursowa wyłoni zwycięską odpowiedź. Kryterium wyłonienia zwycięskiej odpowiedzi będzie pomysłowość, oryginalność i dowcipność odpowiedzi na Zadanie Finałowe. Zwycięzcą Nagrody zostanie Uczestnik, który według Komisji Konkursowej nadesłał najbardziej pomysłową, najbardziej oryginalną i najbardziej dowcipną odpowiedź na Zadanie Finałowe (koszt SMS-a 3 zł netto / 3,69 zł brutto).
 4. Przedstawiciel Organizatora, po wyłonieniu zwycięskiej odpowiedzi, będzie kontaktować się ze Zwycięzcą telefonicznie, w celu potwierdzenia jego udziału w Konkursie, w dniu 19.07.2022 roku  w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą podejmowana będzie, nie więcej niż trzykrotnie, na numer telefonu, z którego wysłał on SMS-y w Konkursie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów, przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Zwycięzcy i dziesięć sekund przy sygnale zajętości.
 5. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą, zgodnie z treścią ust. 4 powyżej, połączenia tego nie uda się uzyskać, albo połączenie będzie zrealizowane, ale osoba ta nie potwierdzi swojego udziału w Konkursie, wybór Zwycięzcy zostanie anulowany, a próba wyłonienia Zwycięzcy będzie ponawiana, aż do momentu skutecznego wyłonienia Zwycięzcy.
 6. W celu wydania Nagrody Zwycięzca zostanie poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz wskazanie adresu, na który będzie wysłana nagroda. Podanie danych osobowych przez Zwycięzcę jest dobrowolne, ale niepodanie tych danych uniemożliwia odbiór Nagrody i będzie rodziło skutki określone odpowiednio w ust. 4 i ust. 5 powyżej.

§ 6

Nagrody

 1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna w postaci  roweru elektrycznego Funbike EVO L White  o wartości 6499 ( słownie : sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć )   złotych brutto  („Nagroda”).
 2. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po wpłaceniu przez Zwycięzcę kwoty w wysokości należnego podatku od nagród w wysokości 10% wartości brutto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa („podatek”). Zwycięzca winien wpłacić podatek w terminie 14 dni od momentu poinformowania Zwycięzcy o wygranej, przed wydaniem jej Zwycięzcy, na numer rachunku bankowego wskazany przez Przedstawiciela Organizatora. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić podatek, Zwycięzca zostanie poinformowany e-mailem. W przypadku braku wpłaty podatku, w terminie i na numer rachunku bankowego określony zgodnie z treścią niniejszego ustępu, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 3. Nagroda zostanie wysłana, na adres podany przez Zwycięzcę, przesyłką pocztową lub kurierską, wedle wyboru Organizatora, w terminie 45 dni od wyłonienia Zwycięzcy oraz przekazania Organizatorowi podatku od nagród.  
 4. W przypadku nieodebrania przesyłki z Nagrodą zostanie ona zwrócona do siedziby Organizatora, skąd Zwycięzca będzie mógł ją odebrać w terminie 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana – na pisemną (przekazaną na adres Organizatora) bądź mailową (przekazaną na adres email: reklamacje@teleaudio.pl) prośbę adresata przesyłki, przesłaną w terminie 14 dni, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa adresat przesyłki. W przypadku ponownego nieodebrania Nagrody, Nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa Zwycięzcy do rekompensaty.
 5. Nagroda prezentowana podczas Audycji mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd Nagrody może nieznacznie różnić się od wyglądu nagrody prezentowanej w trakcie Audycji.
 6. Organizator zamieści informację o wyłonieniu Zwycięzcy w tych samych miejscach, w których dostępny jest Regulamin., do 20 lipca 2022
 7. Przyznana Nagroda nie podlega zamianie na inny rodzaj nagrody lub na jej równowartość pieniężną.

§ 7

Prawidłowość przebiegu Konkursu

 1. Nadzór nad prawidłowym, zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, sprawuje Komisja Konkursowa.
 2. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu Komisja Konkursowa ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. W szczególności, dotyczy to sytuacji, w której Uczestnik znał treść Zadania Finałowego i odpowiedział na nie zanim zostało ono zadane.

§ 8

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji do Organizatora (dalej „Reklamacja”). Złożenie przez Uczestnika Reklamacji wymaga formy pisemnej lub e-mailowej, pod rygorem nieważności. Reklamację należy przesłać w formie elektronicznej, na adres e-mail reklamacje@teleaudio.pl lub w formie pisemnej, na adres Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, z dopiskiem Miss Polski 2022”. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię i nazwisko;
b. telefon kontaktowy;
c. adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub adres e-mail (w przypadku złożenia Reklamacji w formie elektronicznej) nadawcy Reklamacji,
d. wskazanie przyczyny i uzasadnienie Reklamacji,
e. oczekiwanie/żądanie wobec Organizatora.

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję Konkursową w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania przez Organizatora. Powiadomienie o rozstrzygnięciu w przedmiocie Reklamacji przesłane zostanie tą drogą, którą Organizator otrzymał Reklamację, na adres nadawcy Reklamacji.

§ 9

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zwycięzców Konkursu przez Organizatora Konkursu

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Teleaudio Dwa Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 545770, NIP 5251065169, REGON 011840310 („Spółka”) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na ww. adres siedziby Spółki bądź pocztą elektroniczną na adres rodo@teleaudio.pl
 3. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres rodo@teleaudio.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Od kogo dane zostały pozyskane

 1. Spółka otrzymała dane osobowe od Uczestnika. 

Zakres przetwarzanych danych

 1. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:

a) numer telefonu,
b) dane osobowe Zwycięzców:
     – imię i nazwisko,
     – adres zamieszkania lub adres korespondencyjny,
     – adres email,
     – numer rachunku bankowego do wypłaty nagrody (w przypadku nagrody pieniężnej),
     – numer PESEL (jeśli wymagany do rozliczeń podatkowych),
c) dane osobowe wskazywane w reklamacji:
    – imię i nazwisko;
    – adres zamieszkania / adres korespondencyjny,
    – adres email,
    – inne, wskazane przez nadawcę reklamacji.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) § 6 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – tj. do dokonania zgłoszenia do konkursu i udziału w konkursie (przy czym umową jest Regulamin Konkursu),
b) § 6 ust. 1 pkt f) RODO – w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na ww. podstawie,
c) § 6 ust. 1 pkt c) – RODO realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) przyjęcia zgłoszenia udziału w Konkursie,
b) przesyłania pytań / zadań konkursowych,
c) wyboru Zwycięzcy,
d) weryfikacji osób uprawnionych do otrzymania nagrody,
e) wydania / przesłania / wypłaty nagrody,
f) rozpoznania ewentualnej reklamacji,
g) zapłaty podatku od Nagrody
h) archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.

Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi księgowe i podatkowe, audytowe, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzi Spółka.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

 1. Dane osobowe – w zakresie, o którym mowa w pkt. 6 lit. a) – przetwarzane będą przez okres przeprowadzania Konkursu, wydania nagród, rozpoznania reklamacji i wykonania obowiązków podatkowych z tego wynikających. Dane osobowe – w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowym (po zakończeniu Konkursu), o których mowa w pkt 6 lit. b) – przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany).
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach realizowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec tychże interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10

 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu lub rozpatrzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych, zgodnie z treścią § 6 Regulaminu.

Laureatem konkursu został Pan Janusz z woj. opolskiego

NASI PARTNERZY