PL EN

Regulamin Głosowania – Finał programu FARMA 2

Istotne zasady udziału w Głosowaniu w finale programu FARMA 2

Aby wziąć udział w Głosowaniu należy w dniu 24.02.2023 w trakcie emisji finałowego odcinka drugiego sezonu Audycji  FARMA: wysłać SMS-a o treści zawierającej imię finalisty audycji zgodnie z informacją słowno-graficzną pod numer 7320.

Uczestnik Głosowania przed przystąpieniem do Głosowania zobowiązany jest upewnić się, że ma odblokowane u swojego operatora GSM usługi premium oraz że w trakcie Głosowania będzie mógł wysłać SMS-y Premium pod numer 7320 – koszt 3,69 zł z VAT / SMS.

REGULAMIN GŁOSOWANIA „FARMA 2”

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się głosowanie, którego celem jest wyłonienie Zwycięzcy Audycji, pt. „FARMA” sezon 2 („Głosowanie”)
 2. Organizatorem serwisu jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000545770, które dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział l Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o   numerze NIP 5251065169, o numerze REGON 01184031, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Organizator”).
 3. Organizator działa w porozumieniu z Telewizją POLSAT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388899, o numerze NIP: 1130054762, o numerze REGON: 930171612, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Telewizja Polsat”).
 4. Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć w poniżej podany sposób:

a) „Regulamin” – niniejszy Regulamin określający zasady Głosowania, dostępny w siedzibie Organizatora, pod adresem: Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa oraz na stronie 492 Gazety TV Polsat oraz www.teleaudio.pl/regulamin/r1
b) „SMS” – usługa przesłania krótkiej wiadomości tekstowej na numer 7320, o podwyższonej opłacie (SMS Premium) w sieci komórkowej: Orange, Plus, T-Mobile, Play,
c) „Uczestnik” – uczestnik Głosowania, spełniający kryteria określone w § 2 Regulaminu;
d) „Audycja” – „FARMA” emitowana w programie Telewizji Polsat, zawierająca informację słowno-graficzną na temat Głosowania;
e) „Uczestnik Audycji” – Finalista programu, wyłoniony zgodnie z formułą audycji, na którego w finałowym odcinku można oddać głos.
f) „Głosowanie” – Głosowanie trwa w trakcie emisji finałowego odcinka drugiego sezonu Audycji w dniu 24.02.2023 w czasie wyznaczonym przez Prowadzącego Audycję lub informację słowno-graficzną podaną podczas Audycji;

 1. Głosowanie jest organizowane na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Głosowanie odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wzięcie udziału w Głosowaniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacją wszystkich zawartych w nim postanowień.
 4. Wzięcie udziału w Głosowaniu możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci komórkowej Orange, Plus, T-Mobile, Play.

Osoba biorąca udział w Głosowaniu przed przystąpieniem do Głosowania zobowiązana jest upewnić się, że ma odblokowane u swojego operatora GSM usługi premium.. Koszt wysłania SMS-a pod numer 7320, każdorazowo, wynosi 3 zł. netto / 3,69 zł. brutto. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie na numerach Premium SMS na numerze  7320 jest Organizator.

§ 2

Warunki udziału w Głosowaniu

 1. Aby wziąć udział w Głosowaniu (oddać ważny głos), na najlepszego Finalistę – („Uczestnik Audycji”) należy w trakcie Głosowania wysłać wiadomość tekstową (SMS) zawierającą imię Finalisty Audycji zgodnie z informacją słowno-graficzną pod numer 7320.
 2. Z jednego numeru telefonu komórkowego można wysłać nieograniczoną ilość głosów. Koszt wysłania SMS-a pod numer 7320, każdorazowo, wynosi 3 zł. netto / 3,69 zł. brutto. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, na numer, z którego przesłano taki SMS, do Użytkownika zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych głosów .
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Głosowaniu jest bycie osobą pełnoletnią posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz akceptacja warunków Regulaminu.

§ 3

Obliczanie głosów

 1. Po zakończeniu czasu wyznaczonego na Głosowanie i obliczeniu liczby otrzymanych ważnych głosów, Uczestnik Audycji z największą liczbą głosów zostanie Zwycięzcą drugiej edycji programu FARMA. 
 2. Głosy Użytkowników otrzymane przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Głosowania, jak również po ogłoszeniu wyników, nie będą brane pod uwagę pomimo tego, że opłata za wysłanie SMS-a będzie pobierana.

§ 4

Prawidłowość przebiegu Głosowania

 1. Nadzór nad prawidłowym, zgodnym z Regulaminem przebiegiem Głosowania, sprawuje powołana przez Organizatora 3-osobowa Komisja Sprawdzająca, w składzie:

a) Przewodniczący,
b) Zastępca Przewodniczącego,
c) Sekretarz.

§ 5

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji skierowanej na adres Organizatora wskazany w Regulaminie, z dopiskiem „REGULAMIN GŁOSOWANIA FARMA”, (dalej „Reklamacja”). Złożenie przez Uczestnika Reklamacji wymaga formy pisemnej  lub e-mail: reklamacje@teleaudio.pl Reklamacja powinna zawierać:

a.   imię i nazwisko; telefon kontaktowy;
b.   adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub adres e-mail (w  przypadku złożenia Reklamacji w formie elektronicznej) nadawcy Reklamacji..
c.   wskazanie przyczyny i uzasadnienia reklamacji,
d.   oczekiwanie/żądanie wobec Organizatora.

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja Sprawdzająca.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję Sprawdzającą w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania przez Organizatora. Powiadomienie o rozstrzygnięciu w przedmiocie Reklamacji przesłane zostanie w drodze elektronicznej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres nadawcy Reklamacji wskazany w Reklamacji.
 3. Reklamacja złożona po upływie terminu złożenia Reklamacji, określonego w ust. 1 powyżej, nie wywołuje skutków prawnych i nie będzie rozpatrywana. O dochowaniu terminu złożenia Reklamacji świadczy data nadania przesyłki zawierającej Reklamację listem poleconym w placówce Poczty Polskiej.
 4. Reklamacja od decyzji Komisji Sprawdzającej o nierozpatrzeniu Reklamacji w powodu wskazanego w ust. 4 powyżej, nie przysługuje.

§ 6      

Ochrona Danych Osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Głosowania przez Organizatora Głosowania

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Teleaudio Dwa Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000545770, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, , NIP 5251065169, REGON 011840310 („Spółka”) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na ww. adres siedziby Spółki bądź pocztą elektroniczną na adres rodo@teleaudio.pl
 3. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres rodo@teleaudio.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Od kogo dane zostały pozyskane

 1. Spółka otrzymała dane osobowe od Uczestnika Głosowania. 

Zakres przetwarzanych danych

 1. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:

a) numer telefonu,

b) dane osobowe wskazywane w reklamacji:
– imię i nazwisko;
– adres zamieszkania / adres korespondencyjny,
– adres email,
– inne, wskazane przez nadawcę reklamacji.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) § 6 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – tj. do udziału w Głosowaniu (przy czym umową jest Regulamin Głosowania),
b) § 6 ust. 1 pkt f) RODO – w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na ww. podstawie,
c) § 6 ust. 1 pkt c) – RODO realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wzięcia udziału w Głosowaniu,
b) rozpoznania ewentualnej reklamacji.
c) archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.

Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi księgowe i podatkowe, audytowe, , dostawcom systemów informatycznych i usług IT, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzi Spółka.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

 1. Dane osobowe – w zakresie, o którym mowa w pkt. 6 lit. a) – przetwarzane będą przez okres rozpoznania reklamacji i wykonania obowiązków podatkowych z tego wynikających. Dane osobowe – w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowym, o których mowa w pkt 6 lit. b) – przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających Głosowania.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany).
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach realizowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec tychże interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7

 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Głosowania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem Głosowania i obowiązuje do czasu zakończenia Głosowania lub rozpatrzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu.

NASI PARTNERZY