PL EN

Regulamin Głosowania na Przebój Lata Radia ZET  i Polsatu 2023

Istotne zasady udziału w Głosowaniu na Przebój Lata Radia ZET  i Polsatu 2023

Aby wziąć udział w Głosowaniu należy w dniu 26.08.2023 od godziny 20:00 do czasu ogłoszenia końca głosowania w trakcie emisji Audycji: „Magiczne Zakończenie Wakacji 2023. Przebój lata Radia ZET i Polsatu.” wysłać SMS-a o treści odpowiadającej numerowi przyznanemu wybranej Piosence (od 1 do 10) pod numer 7232. SMSy o treści innej niż liczba przypisana Piosence nie będą brane pod uwagę w Głosowaniu. Głosowanie jest podzielone na etap 1 i etap 2.

Uczestnik przed przystąpieniem do Głosowania zobowiązany jest upewnić się, że ma odblokowane u swojego operatora GSM usługi premium oraz że w trakcie Głosowania będzie mógł wysłać SMS-y Premium pod numer 7232, koszt 2,46 zł z VAT / SMS.

GŁOSY UŻYTKOWNIKÓW OTRZYMANE PRZED ROZPOCZĘCIEM LUB PO ZAKOŃCZENIU GŁOSOWANIA NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ POMIMO TEGO, ŻE OPLATA ZA WYSŁANIE SMS-A BĘDZIE POBRANA.

Z JEDNEGO NUMERU TELEFONU KOMÓRKOWEGO MOŻNA WYSŁAĆ MAKSYMALNIE 20 GŁOSÓW NA JEDNĄ PIOSENKĘ. KOLEJNE WYSŁANE GŁOSY BĘDĄ NIEWAŻNE I NIE BĘDĄ DODAWANE DO SUMY GŁOSÓW POMIMO, ŻE OPŁATA ZA WYSŁANIE SMS-A BĘDZIE POBIERANA.

REGULAMIN GŁOSOWANIA na Przebój Lata Radia ZET  i Polsatu 2023

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się głosowanie, którego celem jest wyłonienie Przeboju Lata Radia ZET  i Polsatu 2023 w trakcie audycji „Magiczne Zakończenie Wakacji 2023. Przebój lata Radia ZET i Polsatu” („Głosowanie”).
 2. Organizatorem Głosowania jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000545770, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział l Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 5251065169, o numerze REGON 01184031, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Organizator”).
 3. Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć w poniżej podany sposób:

a) „Regulamin” – niniejszy Regulamin określający zasady Głosowania jest dostępny w siedzibie Organizatora, pod adresem: Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, na stronie 492 Gazety TV Polsat oraz na stronie www.teleaudio.pl/regulamin/r1
b) „SMS” – usługa przesłania krótkiej wiadomości tekstowej na numer 7232, o podwyższonej opłacie (SMS Premium) w sieci komórkowej: Orange, Plus, T-Mobile, Play, Cyfrowy Polsat;
c) „Uczestnik” – uczestnik Głosowania, spełniający kryteria określone w § 2 Regulaminu;
d) „Audycja” – audycja pt.: „Magiczne Zakończenie Wakacji 2023. Przebój lata Radia ZET i Polsatu.” emitowana w dniu 26.08.2023 r. w programie Polsat, której nadawcą jest Telewizja Polsat Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388899;
e) „Piosenka” – utwór słowno- muzyczny wykonywany przez solistów lub zespoły podczas Audycji objęty głosowaniem.
f) „Głosowanie” – Głosowanie składa się z etapu 1 oraz etapu 2 i będzie przeprowadzone w trakcie emisji Audycji w dniu 26.08.2023. Czas trwania każdego etapu jest ogłaszany podczas Audycji przez prowadzącego Audycję lub informacja o tym jest zamieszczony na materiałach słowo-graficznych podczas Audycji

 1. Głosowanie jest organizowane na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Głosowanie odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wzięcie udziału w Głosowaniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacją wszystkich zawartych w nim postanowień.
 4. Wzięcie udziału w Głosowaniu możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci komórkowej Orange, Plus, T-Mobile, Play.
 1. Osoba biorąca udział w Głosowaniu przed przystąpieniem do Głosowania zobowiązana jest upewnić się, że ma odblokowane u swojego operatora GSM usługi premium.

Koszt wysłania SMS-a pod numer 7232, każdorazowo, wynosi 2 zł. netto / 2,46 zł. brutto. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie na numerach Premium SMS na numerze 7232 jest Organizator.

§ 2

Warunki udziału w Głosowaniu

 1. Głosowanie trwa od godziny 20:00 do czasu ogłoszenia końca głosowania w trakcie Audycji przez Prowadzącego Audycję lub informację słowno-graficzną podaną podczas Audycji  i jest podzielone na etap  1 oraz etap  2.
 2. W etapie 1 głosowania na Przebój Lata Radia ZET i Polsatu bierze udział 10 Piosenek i aby w wziąć  udział w  Głosowaniu (w czasie określonym zgodnie z ust. 1 powyżej)  należy wysłać wiadomość tekstową (SMS) o treści odpowiadającej numerowi przyznanemu wybranej  Piosence  (od 1 do 10) pod numer 7232. SMSy o treści innej niż liczba przypisana Piosence nie będą brane pod uwagę w Głosowaniu.
 3. W etapie  2 głosowania na przebój lata Radia ZET i Polsatu biorą udział 3  Piosenki, które uzyskały największą ilość głosów w etapie nr 1.
 4. Z JEDNEGO NUMERU TELEFONU KOMÓRKOWEGO MOŻNA WYSŁAĆ MAKSYMALNIE 20 GŁOSÓW NA JEDNĄ PIOSENKĘ. KOLEJNE WYSŁANE GŁOSY BĘDĄ NIEWAŻNE I NIE BĘDĄ DODAWANE DO SUMY GŁOSÓW POMIMO, ŻE OPŁATA ZA WYSŁANIE SMS-A BĘDZIE POBIERANA.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Głosowaniu jest bycie osobą pełnoletnią posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz akceptacja warunków Regulaminu.

§ 3

Obliczanie głosów

 1. Po zakończeniu czasu wyznaczonego na Głosowanie w  etapie 2  i obliczeniu liczby otrzymanych ważnych głosów, Piosenka  z największą liczbą głosów zostanie Przebojem Lata Radia ZET  i Polsatu 2023.
 2. GŁOSY UŻYTKOWNIKÓW OTRZYMANE PRZED ROZPOCZĘCIEM LUB PO ZAKOŃCZENIU GŁOSOWANIA NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ POMIMO TEGO, ŻE OPŁATA ZA WYSŁANIE SMS-A BĘDZIE POBRANA.

§ 4

Prawidłowość przebiegu Głosowania

 1. Nadzór nad prawidłowym, zgodnym z Regulaminem przebiegiem Głosowania, sprawuje powołana przez Organizatora 3-osobowa Komisja Sprawdzająca, w składzie:

a) Przewodniczący,
b) Zastępca Przewodniczącego,
c) Sekretarz.

§ 5

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji skierowanej na adres Organizatora wskazany w Regulaminie, z dopiskiem „Głosowanie na Przebój Lata Radia ZET i Polsatu 2023”, (dalej „Reklamacja”), w terminie 30 dni od zakończenia Głosowania. Złożenie przez Uczestnika Reklamacji wymaga formy pisemnej  lub e-mail: reklamacje@teleaudio.pl. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię i nazwisko; telefon kontaktowy;
b. adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub adres e-mail (w przypadku złożenia Reklamacji w formie elektronicznej) nadawcy Reklamacji..
c. wskazanie przyczyny i uzasadnienia reklamacji,
d. oczekiwanie/żądanie wobec Organizatora.

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja Sprawdzająca.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję Sprawdzającą w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania przez Organizatora. Powiadomienie o rozstrzygnięciu w przedmiocie Reklamacji przesłane zostanie w drodze elektronicznej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres nadawcy Reklamacji wskazany w Reklamacji.
 3. Reklamacja złożona po upływie terminu złożenia Reklamacji, określonego w ust. 1 powyżej, nie wywołuje skutków prawnych i nie będzie rozpatrywana. O dochowaniu terminu złożenia Reklamacji świadczy data nadania przesyłki zawierającej Reklamację listem poleconym w placówce Poczty Polskiej.
 4. Reklamacja od decyzji Komisji Sprawdzającej o nierozpatrzeniu Reklamacji w powodu wskazanego w ust. 4 powyżej, nie przysługuje.

§ 6      

Ochrona Danych Osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Głosowania przez Organizatora Głosowania

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Organizator, tj. Teleaudio Dwa Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000545770, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, , NIP 5251065169, REGON 011840310 jest administratorem danych osobowych Uczestników Głosowania w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na ww. adres siedziby Organizatora bądź pocztą elektroniczną na adres rodo@teleaudio.pl
 3. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres rodo@teleaudio.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Od kogo dane zostały pozyskane

 1. Organizator otrzymał dane osobowe od Uczestnika Głosowania. 

Zakres przetwarzanych danych

 1. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:

a) numer telefonu,
    –
b) dane osobowe wskazywane w reklamacji:
    –   imię i nazwisko;
    –   adres zamieszkania / adres korespondencyjny,
    –   adres email,
    –   inne, wskazane przez nadawcę reklamacji.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) § 6 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – tj. do udziału w Głosowaniu (przy czym umową jest Regulamin Głosowania),
b) § 6 ust. 1 pkt f) RODO – w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na ww. podstawie,
c) § 6 ust. 1 pkt c) – RODO realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wzięcia udziału w Głosowaniu,
b) rozpoznania ewentualnej reklamacji.
c) archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.

Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora, takie jak: usługi księgowe i podatkowe, audytowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzi Organizator.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

 1. Dane osobowe – w zakresie, o którym mowa w pkt. 6 lit. a) – przetwarzane będą przez okres rozpoznania reklamacji i wykonania obowiązków podatkowych z tego wynikających. Dane osobowe – w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowym, o których mowa w pkt 6 lit. b) – przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających Głosowania.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany).
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach realizowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec tychże interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7

 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Głosowania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem Głosowania i obowiązuje do czasu zakończenia Głosowania lub rozpatrzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu.

NASI PARTNERZY