PL EN

Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi!

Istotne zasady udziału w Głosowaniu w finale programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi!”

Głosowanie na Finalistów odbywa się w trakcie emisji Odcinka Finałowego emitowanego w programie Polsat w dniu 17 maja 2024 roku o godzinie 20:00.

Głosowanie ma na celu wyłonienie zwycięzcy Audycji.

Głosowanie rozpoczyna się w dniu 17 maja 2024 roku o godzinie 20:00 a zakończenie Głosowania następuje w momencie wskazanym przez prowadzącego Audycję oraz informację graficzną prezentującą czas do zakończenia Głosowania (zegar odliczający czas do końca Głosowania), która pojawi się na ekranie w czasie trwania Odcinka Finałowego na 3 (trzy) minuty przed zakończeniem Głosowania.

Aby wziąć udział w Głosowaniu (oddać ważny głos), należy w trakcie Głosowania wysłać SMS-a o treści  odpowiadającej numerowi przyznanemu Finaliście Audycji  zgodnie z informacją słowno-graficzną pod numer 7371. SMSy o treści innej niż podana w informacji słowno-graficznej nie będą brane pod uwagę w Głosowaniu.

Każdy Uczestnik może w trakcie Głosowania wysłać dowolną liczbę SMS-ów na dowolną liczbę Finalistów.

Koszt wysłania SMS-a pod numer 7371, każdorazowo, wynosi 3 zł. netto / 3,69 zł. brutto.

SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych głosów pomimo, że opłata za wysłanie SMS-a zostanie naliczona.

Głosy Uczestników otrzymane przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Głosowania nie będą brane pod uwagę pomimo tego, że oplata za wysłanie SMS-a będzie naliczana.

W Głosowaniu można brać udział jedynie za pośrednictwem telefonu komórkowego zalogowanego w sieci komórkowej polskiego operatora komórkowego (przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne), podczas gdy Uczestnik Głosowania przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nie w roamingu). Organizator nie ma możliwości technicznych zablokowania możliwości wysyłania SMS-ów przez Uczestników Głosowania spoza Polski i za pośrednictwem telefonu komórkowego zalogowanego w sieci komórkowej niepolskiego operatora komórkowego, jednakże takie głosowanie będzie sprzeczne z Regulaminem. Głosy Uczestników wysłane z naruszeniem powyższej zasady mogą nie być brane pod uwagę pomimo tego, że oplata za wysłanie SMS-a będzie naliczana.

REGULAMIN GŁOSOWANIA ,,Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi!”

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Głosowania jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000545770, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział l Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 5251065169, o numerze REGON011840310, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Organizator”).
 2. Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć w poniżej podany sposób:

a) „Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady Głosowania dostępny w siedzibie Organizatora, pod adresem: Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, na stronie 493 gazety TV Polsat oraz na stronach: http://www.teleaudio.pl/regulamin/r2 i https://www.polsat.pl/news/2024-05-10/twoja-twarz-brzmi-znajomo-najlepsi-finalisci-20-sezonu .
b) „SMS” – usługa przesłania krótkiej wiadomości tekstowej na numer 7371, o podwyższonej opłacie (SMS Premium) w sieci komórkowej: Orange, Plus, T-Mobile, Play,
c) „Uczestnik” – uczestnik Głosowania, spełniający kryteria określone w § 2 Regulaminu;
d) „Audycja” – audycja pt.: „Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi!” emitowana pomiędzy 8 marca a 17 maja 2024 roku w programie Polsat, której nadawcą jest Telewizja Polsat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388899,
e) „Odcinek Finałowy”- odcinek Audycji emitowany w dniu 17 maja 2024 roku w programie Polsat o godzinie 20:00.
f) „Finalista” – finalista Audycji, wyłoniony zgodnie z formułą Audycji, na którego w Odcinku Finałowym można oddać głos.
g) „Głosowanie” – głosowanie na Finalistów odbywające się podczas emisji Odcinka Finałowego szczegółowo opisane w § 2 Regulaminu.

 1. Głosowanie jest organizowane na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wzięcie udziału w Głosowaniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacją wszystkich zawartych w nim postanowień.
 3. Uczestnik przed przystąpieniem do Głosowania zobowiązany jest upewnić się, że ma odblokowane u swojego operatora GSM usługi premium oraz że w trakcie Głosowania będzie mógł wysłać SMS-y Premium pod numer 7371. Koszt wysłania SMS-a pod numer 7371, każdorazowo, wynosi 3 zł. netto / 3,69 zł. brutto. Na usługi premium jest ustalany domyślny limit 35 złotych i jeżeli Uczestnik go nie zmieni, będzie mógł wysłać ograniczoną liczbę SMS-ów premium.
 4. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie na numerze Premium SMS 7371 jest Organizator.

§ 2

Warunki i zasady udziału w Głosowaniu

 1. Głosowanie na Finalistów odbywa się w trakcie emisji Odcinka Finałowego emitowanego w programie Polsat w dniu 17 maja 2024 roku o godzinie 20:00.
 2. Głosowanie ma na celu wyłonienie zwycięzcy Audycji.
 3. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 17 maja 2024 roku o godzinie 20:00 a zakończenie Głosowania następuje w momencie wskazanym przez prowadzącego Audycję oraz informację graficzną prezentującą czas do zakończenia Głosowania (zegar odliczający czas do końca Głosowania), która pojawi się na ekranie w czasie trwania Odcinka Finałowego na 3 (trzy) minuty przed zakończeniem Głosowania.
 4. Aby wziąć udział w Głosowaniu (oddać ważny głos), należy w trakcie Głosowania wysłać SMS-a o treści  odpowiadającej numerowi przyznanemu Finaliście Audycji zgodnie z informacją słowno-graficzną pod numer 7371. SMSy o treści innej niż podana w informacji słowno-graficznej nie będą brane pod uwagę w Głosowaniu.
 5. Każdy Uczestnik może w trakcie Głosowania wysłać dowolną liczbę SMS-ów na dowolną liczbę Finalistów.
 6. Koszt wysłania SMS-a pod numer 7371, każdorazowo, wynosi 3 zł. netto / 3,69 zł. brutto.
 7. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych głosów pomimo, że opłata za wysłanie SMS-a zostanie naliczona.
 8. Głosy Uczestników otrzymane przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Głosowania  nie będą brane pod uwagę pomimo tego, że oplata za wysłanie SMS-a będzie naliczana.
 9. Głosowanie dozwolone jest jedynie w przypadku gdy Uczestnik jest zalogowany do polskiego operatora .
 10. W Głosowaniu można brać udział jedynie za pośrednictwem telefonu komórkowego zalogowanego w sieci komórkowej polskiego operatora komórkowego (przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne), podczas gdy Uczestnik Głosowania przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nie w roamingu). Organizator nie ma możliwości technicznych zablokowania możliwości wysyłania SMS-ów przez Uczestników Głosowania spoza Polski i za pośrednictwem telefonu komórkowego zalogowanego w sieci komórkowej niepolskiego operatora komórkowego, jednakże takie głosowanie będzie sprzeczne z Regulaminem. Głosy Uczestników wysłane z naruszeniem powyższej zasady mogą nie być brane pod uwagę pomimo tego, że oplata za wysłanie SMS-a będzie naliczana.
 11. Warunkiem wzięcia udziału w Głosowaniu jest bycie osobą pełnoletnią posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz akceptacja warunków Regulaminu.

§ 3

Obliczanie głosów

 1. Po zakończeniu czasu wyznaczonego na Głosowanie i obliczenie liczby otrzymanych ważnych głosów, Finalista z największą liczbą głosów zostanie Zwycięzcą Audycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi!”.  Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w trakcie emisji Odcinka Finałowego  Audycji  w dniu 17 maja 2024 roku.
 2. Głosy Uczestników Głosowania otrzymane przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Głosowania, jak również po ogłoszeniu wyników, nie będą brane pod uwagę pomimo tego, że opłata za wysłanie SMS-a będzie naliczana.

§ 4

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji skierowanej na adres Organizatora wskazany w Regulaminie, z dopiskiem „REGULAMIN GŁOSOWANIA „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” (dalej „Reklamacja”), w terminie 30 dni od zakończenia Głosowania. Złożenie przez Uczestnika Reklamacji wymaga formy pisemnej  lub e-mail: reklamacje@teleaudio.pl. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię i nazwisko; telefon kontaktowy;
b. adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub adres e-mail (w przypadku złożenia Reklamacji w formie elektronicznej) nadawcy Reklamacji.
c. wskazanie przyczyny i uzasadnienia reklamacji,
d. oczekiwanie/żądanie wobec Organizatora.

 1. Reklamacje rozpatruje Organizator.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania przez Organizatora. Powiadomienie o rozstrzygnięciu w przedmiocie Reklamacji przesłane zostanie w drodze elektronicznej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres nadawcy Reklamacji wskazany w Reklamacji.
 3. Reklamacja złożona po upływie terminu złożenia Reklamacji, określonego w ust. 1 powyżej, nie wywołuje skutków prawnych i nie będzie rozpatrywana. O dochowaniu terminu złożenia Reklamacji świadczy data nadania przesyłki zawierającej Reklamację listem poleconym w placówce Poczty Polskiej lub data wysłania e-maila.

§ 5

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Głosowania w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest nadawca Audycji – Telewizja Polsat. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000388899, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1130054762.
 2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na ww. adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie pod adresem iod@polsat.com.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, o ile przetwarzanie danych dotyczyć będzie określonych poniżej celów:

a) umożliwienie udziału i przeprowadzenie Głosowania, zgodnie z postanowieniami Regulaminu – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) rozpatrywanie wszelkich skarg i reklamacji, archiwizowanie lub nawiązywanie kontaktu związanego z udziałem w Głosowaniu – podstawą prawną rozpatrzenia skarg i reklamacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes, którym jest odpowiednio wyjaśnianie spraw, obrona lub rozstrzyganie roszczeń, archiwizowanie oraz nawiązywanie kontaktu,
c) umożliwienie Administratorowi wypełnienia swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, w tym powierzane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: Organizatorowi – Teleaudio Dwa Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, takie jak usługi księgowe i podatkowe, audytowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzi Administrator.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być przetwarzane. Generalnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, po jej zakończeniu przez: a) okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, b) okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany).
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach realizowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec tychże interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skutki niepodania danych

 1. Podanie danych osobowych, tj. wzięcie udziału w Głosowaniu jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Głosowaniu.

§ 6

 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Głosowania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem Głosowania i obowiązuje do czasu zakończenia Głosowania lub rozpatrzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych, zgodnie z treścią § 4 Regulaminu.

NASI PARTNERZY