PL EN

REGULAMIN GŁOSOWANIA „TANIEC Z GWIAZDAMI”

Istotne zasady udziału w Głosowaniu WIDZÓW na Uczestników Audycji

Dancing with the Stars – Taniec z Gwiazdami” edycja 14

Głosowania na Uczestników Audycji odbywają się w trakcie emisji każdego z 10 odcinków Audycji emitowanych w programie Polsat w każdą niedzielę o godzinie 20:00 pomiędzy 3 marca a 5 maja 2024 roku.

Głosowania mają na celu zwiększenie szansy Uczestników Audycji na przejście do następnego odcinka Audycji (nie zostanie wyeliminowanym z udziału w Audycji) za wyjątkiem odcinka Audycji nr 10 – finałowego, w którym Głosowanie ma na celu zwiększenie szansy Uczestników Audycji, na zostanie Zwycięzcami 14 edycji „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami”, zgodnie z „Regulaminem konkursu tanecznego organizowanego w ramach audycji pod nazwą „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami”, którego wyciąg zamieszczony jest na końcu Regulaminu.

Każde z 10 głosowań rozpoczyna się o godzinie 20:00 a kończy w momencie wskazanym poprzez informację graficzną prezentującą czas do zakończenia Głosowania (zegar odliczający czas do końca Głosowania), która pojawi się na ekranie w czasie trwania odcinka Audycji na 2 (dwie) minuty przed zakończeniem Głosowania.

Aby wziąć udział w Głosowaniu (oddać ważny głos)należy w trakcie Głosowania, wysłać SMS-a o treści odpowiadającej przyznanemu numerowi startowemu Uczestnika Audycji pod numer 7371 i/lub zagłosować za pomocą aplikacji mobilnej „Taniec z Gwiazdami”.

Każdy Uczestnik głosowania może w trakcie każdego Głosowania wysłać dowolną liczbę SMS-ów na dowolną liczbę Uczestników Audycji oraz jeden raz zagłosować na jednego Uczestnika Audycji za pomocą aplikacji mobilnej „Taniec z Gwiazdami”.

Uczestnik Głosowania przed przystąpieniem do Głosowania zobowiązany jest upewnić się, że ma odblokowane u swojego operatora GSM usługi premium oraz że w trakcie Głosowania będzie mógł wysłać SMS-y Premium pod numer 7371 koszt 3,69 zł z VAT za jednego SMS-a. Na usługi premium jest ustalany domyślny limit 35 złotych i jeżeli Uczestnik Głosowania go nie zmieni, będzie mógł wysłać ograniczoną liczbę SMS-ów premium.

GŁOSY UCZESTNIKÓW GŁOSOWANIA OTRZYMANE PRZED ROZPOCZĘCIEM LUB PO ZAKOŃCZENIU GŁOSOWANIA NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ POMIMO TEGO, ŻE OPŁATA ZA WYSŁANIE SMS-A BĘDZIE NALICZANA.

Organizator zgadza się na wzięcie udziału w Głosowaniu jedynie za pośrednictwem telefonu komórkowego zalogowanego w sieci komórkowej polskiego operatora komórkowego (przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2024 roku Prawo telekomunikacyjne), podczas gdy Uczestnik Głosowania przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nie w roamingu) oraz za pomocą Aplikacji mobilnej. Organizator nie ma możliwości technicznych zablokowania możliwości wysyłania SMS-ów przez Uczestników Głosowania spoza polski i za pośrednictwem telefonu komórkowego zalogowanego w sieci komórkowej niepolskiego operatora komórkowego, jednakże takie działanie będzie sprzeczne z Regulaminem. Głosy Uczestników wysłane z naruszeniem powyższej zasady mogą nie być brane pod uwagę pomimo tego, że oplata za wysłanie SMS-a będzie naliczana.

REGULAMIN GŁOSOWANIA WIDZÓW „TANIEC Z GWIAZDAMI” edycja 14

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Głosowania jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000545770, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 5251065169, o numerze REGON 011840310, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Organizator”).
 2. Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć w poniżej podany sposób:

a) „Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady Głosowania, dostępny w siedzibie Organizatora, pod adresem: Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, na stronie www.teleaudio.pl/regulamin/r3, www.polsat.pl/o-programie/dancing-with-the-stars-taniec-z-gwiazdami-polsat/ , w aplikacji „Taniec z Gwizdami”, oraz w Gazecie Tv POLSAT na stronie 498,
b) „SMS” – usługa przesłania krótkiej wiadomości tekstowej na numer 7371, o podwyższonej opłacie (SMS Premium) w sieci komórkowej: Orange, Plus, T-Mobile, Play,
c) „Uczestnik Głosowania” – uczestnik Głosowania, spełniający kryteria określone w § 2 Regulaminu,
d) „Audycja” – odcinki audycji „Dancing with the Stars – Taniec z Gwiazdami” edycja 14 emitowane w programie Polsat, w każdą niedzielę o godzinie 20:00 pomiędzy 3 marca a 5 maja 2024 roku; której nadawcą jest Telewizja Polsat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388899,
e) „Uczestnik Audycji” – para tancerzy, na którą można oddać głos,
f) „Głosowanie/Głosowania” – głosowania na Uczestników Audycji odbywające się w trakcie emisji każdego z 10 odcinków Audycji emitowanych w programie Polsat w każdą niedzielę o godzinie 20:00 pomiędzy 3 marca a 5 maja 2024 roku, szczegółowo opisane w § 2 Regulaminu,
g) „Aplikacja mobilna” – aplikacja na urządzenia mobilne „Taniec z Gwiazdami”, dostępna w AppStore oraz Sklep Play.

§ 2

Warunki i zasady udziału w Głosowaniu

 1. Głosowanie jest organizowane na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wzięcie udziału w Głosowaniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacją wszystkich zawartych w nim postanowień.
 3. Uczestnik Głosowania przed przystąpieniem do Głosowania zobowiązany jest upewnić się, że ma odblokowane u swojego operatora GSM usługi premium oraz że w trakcie Głosowania będzie mógł wysłać SMS-y Premium pod numer 7371 koszt 3,69 zł z VAT za jednego SMS-a. Na usługi premium jest ustalany domyślny limit 35 złotych i jeżeli Uczestnik Głosowania go nie zmieni, będzie mógł wysłać ograniczoną liczbę SMS-ów premium.
 4. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie na numerze Premium SMS 7371 jest Organizator.
 5. Głosowania na Uczestników Audycji odbywają się w trakcie emisji każdego z 10 odcinków Audycji emitowanych w programie Polsat w każdą niedzielę o godzinie 20:00 pomiędzy 3 marca a 5 maja 2024 roku.
 6. Głosowania mają na celu zwiększenie szansy Uczestników Audycji na przejście do następnego odcinka Audycji (nie zostanie wyeliminowanym z udziału w Audycji), zgodnie z „Regulaminem konkursu tanecznego organizowanego w ramach audycji pod nazwą „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami”, którego wyciąg zamieszczony jest na końcu Regulaminu.
 7. Każde z 10 głosowań rozpoczyna się o godzinie 20:00 a kończy w momencie wskazanym poprzez informację graficzną prezentującą czas do zakończenia Głosowania (zegar odliczający czas do końca Głosowania), która pojawi się na ekranie w czasie trwania odcinka Audycji na 2 (dwie) minuty przed zakończeniem Głosowania.
 8. Aby wziąć udział w Głosowaniu (oddać ważny głos) należy w trakcie Głosowania, wysłać SMS-a o treści odpowiadającej przyznanemu numerowi startowemu Uczestnika Audycji pod numer 7371 i/lub zagłosować za pomocą aplikacji mobilnej „Taniec z Gwiazdami”.
 9. Każdy Uczestnik głosowania może w trakcie każdego Głosowania wysłać dowolną liczbę SMS-ów na dowolną liczbę Uczestników Audycji oraz jeden raz zagłosować na jednego Uczestnika Audycji za pomocą aplikacji mobilnej „Taniec z Gwiazdami”. Głosowanie przez Aplikację mobilną jest ograniczone do jednego urządzenia i jednego konta użytkownika (nie można oddać więcej niż 1 głosu z jednego urządzenia oraz nie można z jednego konta użytkownika oddać więcej niż jednego głosu posługując się nawet wieloma urządzeniami).
 10. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, na numer, z którego przesłano taki SMS, do Użytkownika zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych głosów choć opłata za jego wysłanie zostanie naliczona .
 11. Warunkiem wzięcia udziału w Głosowaniu jest bycie osobą pełnoletnią posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz akceptacja warunków Regulaminu.
 12. Organizator zgadza się na wzięcie udziału w Głosowaniu jedynie za pośrednictwem telefonu komórkowego zalogowanego w sieci komórkowej polskiego operatora komórkowego (przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne), podczas gdy Uczestnik Głosowania przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nie w roamingu) oraz za pomocą Aplikacji mobilnej. Organizator nie ma możliwości technicznych zablokowania możliwości wysyłania SMS-ów przez Uczestników Głosowania spoza polski i za pośrednictwem telefonu komórkowego zalogowanego w sieci komórkowej niepolskiego operatora komórkowego, jednakże takie działanie będzie sprzeczne z Regulaminem. Głosy Uczestników wysłane z naruszeniem powyższej zasady mogą nie być brane pod uwagę pomimo tego, że oplata za wysłanie SMS-a będzie naliczana.

§ 3

Obliczanie głosów

Uwzględnianie głosów Uczestników Głosowania będzie odbywało się na zasadach wskazanych w „Regulaminie konkursu tanecznego organizowanego w ramach audycji pod nazwą „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami”, którego wyciąg zamieszczony jest na końcu Regulaminu.

§ 4

Prawidłowość przebiegu Głosowania

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji skierowanej na adres Organizatora wskazany w Regulaminie, z dopiskiem „REGULAMIN GŁOSOWANIA WIDZÓW „TANIEC Z GWIAZDAMI” edycja 14 (dalej „Reklamacja”), w terminie 30 dni od zakończenia Głosowania. Złożenie przez Uczestnika Reklamacji wymaga formy pisemnej  lub e-mail: reklamacje@teleaudio.pl. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię i nazwisko; telefon kontaktowy;
b. adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub adres e-mail (w przypadku złożenia Reklamacji w formie elektronicznej) nadawcy Reklamacji.
c. wskazanie przyczyny i uzasadnienia reklamacji,
d. oczekiwanie/żądanie wobec Organizatora.

 1. Reklamacje rozpatruje Organizator.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania przez Organizatora. Powiadomienie o rozstrzygnięciu w przedmiocie Reklamacji przesłane zostanie w drodze elektronicznej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres nadawcy Reklamacji wskazany w Reklamacji.
 3. Reklamacja złożona po upływie terminu złożenia Reklamacji, określonego w ust. 1 powyżej, nie wywołuje skutków prawnych i nie będzie rozpatrywana. O dochowaniu terminu złożenia Reklamacji świadczy data nadania przesyłki zawierającej Reklamację listem poleconym w placówce Poczty Polskiej lub data wysłania e-maila.

§ 5

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Głosowania w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest nadawca Audycji – Telewizja Polsat. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000388899, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1130054762.
 2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na ww. adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie pod adresem iod@polsat.com.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, o ile przetwarzanie danych dotyczyć będzie określonych poniżej celów:

a) umożliwienie udziału i przeprowadzenie Głosowania, zgodnie z postanowieniami Regulaminu – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) rozpatrywanie wszelkich skarg i reklamacji, archiwizowanie lub nawiązywanie kontaktu związanego z udziałem w Głosowaniu – podstawą prawną rozpatrzenia skarg i reklamacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes, którym jest odpowiednio wyjaśnianie spraw, obrona lub rozstrzyganie roszczeń, archiwizowanie oraz nawiązywanie kontaktu,
c) umożliwienie Administratorowi wypełnienia swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, w tym powierzane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: Organizatorowi – Teleaudio Dwa Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, takie jak usługi księgowe i podatkowe, audytowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzi Administrator.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być przetwarzane. Generalnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, po jej zakończeniu przez: a) okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, b) okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany).
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach realizowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec tychże interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skutki niepodania danych

 1. Podanie danych osobowych, tj. wzięcie udziału w Głosowaniu jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Głosowaniu.

§ 6

 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Głosowania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem Głosowania i obowiązuje do czasu zakończenia Głosowania lub rozpatrzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych, zgodnie z treścią § 4 Regulaminu.

Wyciąg z „Regulaminu konkursu tanecznego organizowanego w ramach audycji pod nazwą „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami”

REGULAMIN KONKURSU TANECZNEGO ORGANIZOWANEGO

W RAMACH AUDYCJI TELEWIZYJNEJ POD NAZWĄ

„DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI”

A: DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

a.   Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa warunki i zasady konkursu tanecznego organizowanego w ramach 10 odcinków XIV serii Audycji pod tytułem „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, które zostaną wyemitowane na antenie Telewizji Polsat w okresie od dnia 03 marca 2024 roku do dnia 05 maja 2024 roku;
b.   Nadawca (Wydawca Nagrody) – Telewizja Polsat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 77 (04-175 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388899, NIP 1130054762;
c.   Producent (Organizator Konkursu) – Jake Vision sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 (04-028 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782540, NIP 5213622478;
d.   Audycja – XIV seria audycji telewizyjnej pod tytułem „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, podzielona na 10 odcinków;
e.   Konkurs – konkurs taneczny organizowany przez Producenta zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie;
f.   Nagroda – nagroda w postaci: tytułu Zwycięzcy, statuetki dla Pary Tanecznej oraz świadczenia pieniężnego w wysokości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto dla Uczestnika oraz 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto dla Tancerza;
g.   Uczestnik – zaproszona do udziału w Audycji przez Producenta i Nadawcę osoba publicznie znana np. artysta, celebryta, polityk, sportowiec itp., który/a jest jednym/ą z 11 lub 12 głównych bohaterów/ek Audycji, a któremu/ej zostanie przydzielony profesjonalny Tancerz, mający za zadanie przygotowanie Uczestnika do występów tanecznych w ramach Konkursu i Audycji;
h.   Tancerz – zaproszona do udziału w Audycji przez Producenta i Nadawcę osoba posiadająca specjalistyczne przygotowanie taneczne, mająca za zadanie przygotowanie Uczestnika do udziału w Konkursie i Audycji;
i.   Para taneczna – para składająca się z Uczestnika i Tancerza;
j.   Jurorzy – sędziowie tańca towarzyskiego i inne znane publicznie osoby, zaproszone do udziału w Audycji przez Nadawcę; przyznające punkty każdej Parze tanecznej po jej występie;
k.   Komisja – niebędące Jurorami osoby powołane przez Producenta w celu sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;
l.   Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w szczególności: imię i nazwisko, wiek, płeć, adres, zawód, miejsce zamieszkania, wizerunek, wykształcenie, nagrania audiowizualne z udziałem osoby i inne.

D:ELIMINACJE I SYSTEM PUNKTACJI

 1. Pary taneczne oceniane są przez stały skład trzech lub czterech jurorów, którzy przyznają punkty oraz widzów Audycji, którzy oddają głosy na Parę taneczną poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych (sms) i/ lub oddanie głosu w aplikacji „Taniec z Gwiazdami”.
 2. Ocenie jurorów i głosowaniu widzów zostaną poddane wykonania tańców zaprezentowane w odcinkach Audycji 1-10, z wyłączeniem utworu wykonanego  wspólnie przez wszystkich Uczestników w finałowym odcinku Audycji nr 10.
 3. W pierwszym odcinku Audycji wszystkie Pary taneczne zostaną przedstawione widzom i   wykonają po jednym utworze tanecznym. W pierwszym odcinku Audycji następuje eliminacja jednej Pary tanecznej zgodnie ze scenariuszem Audycji. Z konkursu wyeliminowana będzie Para taneczna, która w wyniku  ocen Jurorów i głosowania widzów otrzyma najniższą liczbę punktów.
 4. W każdym z następnych odcinków Audycji o numerach 2-9 z Konkursu będzie eliminowana jedna Para taneczna, która w wyniku  ocen Jurorów i głosowania widzów otrzyma najniższą liczbę punktów.
 5.  Nadawca oraz Producent zastrzegają sobie prawo do podjęcia decyzji o nieeliminowaniu żadnej Pary tanecznej w danym odcinku Audycji, wówczas w kolejnym odcinku Audycji zostaną wyeliminowane dwie Pary taneczne.
 6. W odcinku Audycji nr 10 –  odcinku finałowym – biorą udział:

a. dwie pozostałe w Konkursie Pary taneczne, z których jedna zostanie Zwycięską Parą taneczną Audycji;
b. pozostałe Pary taneczne, które wcześniej zostały wyeliminowane z Konkursu (występ poza Konkursem).

 1. Po występie każdej z Par tanecznych w ramach Konkursu, każdy z Jurorów przyznaje punkty w skali od 1-10, które są sumowane. Suma tych punktów stanowi liczbę  tzw. „małych punktów sędziowskich”.
 2. Po występach tanecznych z udziałem wszystkich uczestniczących w Konkursie  Par tanecznych  przyznane przez Jurorów  sumy małych punktów sędziowskich podawane są w kolejności od najwyższej do najniższej. Para taneczna, której suma małych punktów sędziowskich będzie najniższa otrzymuje 1 tzw. „duży punkt sędziowski”, a Para taneczna z najwyższym wynikiem 11 tzw. „dużych punktów sędziowskich”, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna liczba  tzw. „dużych punktów sędziowskich” zależy od liczby Par tanecznych na danym etapie Konkursu, np. jeśli na danym etapie Konkursu pozostało 6 Par tanecznych, maksymalnie przyznaje się 6 „dużych punktów sędziowskich”. W przypadku, gdy Pary taneczne  osiągną równą sumę tzw. „małych punktów sędziowskich”, otrzymują one taką samą liczbę  tzw. „dużych punktów sędziowskich”, a następna liczba w rankingu będzie pomijana np. w razie, gdy trzy Pary taneczne otrzymały po 6 punktów, następna Para taneczna otrzyma 3 punkty (pomija  się 4 i 5).
 3. Widzowie biorą udział w wyborze Pary tanecznej, która jest zakwalifikowana do kolejnego odcinka Audycji poprzez głosowanie przy pomocy wysyłanych telefonicznych wiadomości tekstowych (sms) i/lub poprzez oddanie głosu w aplikacji „Taniec z Gwiazdami” w określonym przez Nadawcę czasie w trakcie trwania odcinka.
 4.  Analiza liczby i treści smsów oraz głosów oddanych w aplikacji nadesłanych w wyznaczonym przez Nadawcę czasie jest dokonywana w systemie komputerowym. Para taneczna, której suma głosów widzów będzie najniższa, otrzymuje 1 tzw. „duży punkt widzów”, a Para taneczna z najwyższą sumą głosów otrzymuje 11 tzw. „dużych punktów widzów”, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna liczba tzw. „dużych punktów widzów” zależy od liczby Par tanecznych na danym etapie Konkursu,  np. jeśli na danym etapie Konkursu pozostało 6 Par tanecznych, maksymalnie przyznaje się 6 „dużych punktów widzów”.
 5. Suma „dużych punktów sędziowskich” i „dużych punktów widzów” decyduje o miejscu Pary tanecznej w ostatecznej klasyfikacji w danym odcinku.
 6. W sytuacji, gdy dwie lub więcej Par tanecznych otrzymają taką samą sumę punktów przyznanych przez Jurorów i widzów, decydująca jest liczba głosów oddanych przez widzów.

NASI PARTNERZY