PL EN

Regulamin nnd

Istotne zasady udziału w konkursie

W konkursie można wygrać nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 złotych brutto.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. (włącznie).
Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać pod numer 7371 smsa startowego o treści Konkurs następnie dodatkowo odpowiedzieć na 2 pytania zadane w dwóch kolejnych wiadomościach sms.
Wysłanie prawidłowych odpowiedzi na 2 zadane pytania, kwalifikuje do udziału w finale konkursu, który odbędzie się do 10 czerwca 2022 roku.
Pytania przesyłane wiadomościami sms będą miały charakter sondażowo/wiedzowy.
Każdorazowy koszt wysłania smsa to 3zł netto / 3,69zł brutto.
Całkowity koszt udziału w konkursie (wysłanie 4 smsów) to 12,00 zł netto / 14,76 zł brutto.
Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien się upewnić, że ma odblokowane u swojego operatora GSM usługi premium oraz że w trakcie konkursu będzie mógł wysłać przynajmniej 4 SMS-y Premium pod numer 7371
Szczegółowy regulamin konkursu poniżej.

REGULAMIN KONKURSU SMS „WYGRAJ 10 000 zł WIOSNA 2022”

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs SMS „Wygraj 10 000 zł WIOSNA 2022” („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000545770, o numerze NIP 5251065169, o numerze REGON 01184031 posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Organizator”),.
 3. Organizator działa w porozumieniu z Telewizją POLSAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388899, o numerze NIP: 1130054762, o numerze REGON: 930171612, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Telewizja Polsat”).
 4. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

          a) „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu określający zasady Konkursu, dostępny w siedzibie   Organizatora, pod adresem: Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa oraz na stronach Gazety TV Polsat;
          b) „SMS” – usługa przesłania krótkiej wiadomości tekstowej na numer 7371, o podwyższonej opłacie (SMS Premium) w sieci komórkowej: Orange, Plus, T-Mobile, Play,;
          c) „Uczestnik” – uczestnik Konkursu, spełniający kryteria określone w § 2 Regulaminu;
          d) „Audycja” – audycja audiowizualna emitowana w programie Telewizji Polsat, zawierająca    informację słowno-graficzną na temat Konkursu;
          e) „Materiały informacyjne” – informacje dotyczące Konkursu prezentowane w formie graficznej w serwisach partnerów Organizatora;
          f) „Nagroda” – nagroda pieniężna, o której mowa w § 4 Regulaminu.

 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz akceptacją wszystkich zawartych w nim warunków.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci komórkowej Orange, Plus, T-Mobile, Play lub Cyfrowy Polsat.
 5. Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest upewnić się, że ma odblokowane u swojego operatora GSM usługi Premium oraz że w trakcie Konkursu będzie mógł wysłać przynajmniej 4 SMS-y Premium pod numer 7371.
 6. Koszt wysłania SMS pod numer 7371, każdorazowo, wynosi 3 zł. netto / 3,69 zł. brutto. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie na numerze Premium SMS 7371 oraz 8091 jest Organizator.

§ 2

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami określonymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

          a)  jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Telewizji Polsat lub członkiem rodzin tych osób, za które uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby zamieszkałe pod tym samym adresem,
          b)  jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
          c)  akceptuje warunki Regulaminu,
          d)  dokonała Zgłoszenia, zgodnie z treścią § 3 ust.1 Regulaminu.

 1. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba, która począwszy od 01.01.2020 r. w jakimkolwiek Konkursie SMS promowanym w audycjach Telewizji Polsat, organizowanym przez Organizatora lub Telewizję Polsat, wygrała nagrodę przekraczającą kwotę 10.000 zł. brutto, a także żaden z członków rodziny takiej osoby, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby zamieszkałe pod tym samym adresem.  Powyższy zakaz dotyczy również tej samej osoby posługującej się różnymi numerami telefonów komórkowych.
 2. Przed dokonaniem zgłoszenia swojego udziału w Konkursie osoba chcąca wziąć udział w Konkursie zobowiązana jest do zapoznania się z warunkami uczestniczenia w Konkursie określonymi w Regulaminie. W przypadku braku spełnienia któregokolwiek ze wskazanych w Regulaminie warunków, spełnienia warunku wykluczającego udział w Konkursie lub braku zgody na którykolwiek z warunków uczestniczenia w Konkursie wskazanych w Regulaminie, osoba ta zobowiązana jest do odstąpienia od zgłoszenia udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia swojego udziału w Konkursie wbrew postanowieniom Regulaminu.
 3. W przypadku wzięcia udziału w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w ust. 1 lub 2 lub 3 powyżej, Uczestnik traci prawo do Nagrody, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora. Jeżeli fakt braku spełnienia warunków uczestniczenia w Konkursie zostanie ujawniony już po odebraniu Nagrody, Uczestnik, którego taki brak dotyczy, zobowiązany jest do zwrotu Nagrody.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie (w tym zrezygnować z otrzymywania informacji SMS związanych z Konkursem), wysyłając e-mail na adres: reklamacje@teleaudio.pl, podając swój numer telefonu lub wysyłając bezpłatną wiadomość SMS o treści REZYGNACJA pod numer 8091.

§ 3

Przebieg Konkursu

 1. Aby dokonać zgłoszenia do Konkursu należy w dniach od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. (włącznie) przesłać SMS pod numer 7371 o treści będącej prawidłową odpowiedzią na pytanie zadane w Audycji, zgodnie z informacją słowno-graficzną przekazaną w Audycji, podczas promocji Konkursu lub o innej treści podanej w Audycji, w materiałach promocyjnych Konkursu i/lub zgodnie z instrukcjami podanymi przez Organizatora w Materiałach informacyjnych („Zgłoszenie”).
 2. Po dokonaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość SMS z pierwszym pytaniem („Pytanie nr 1”). Odpowiedzi na Pytanie nr 1 należy udzielić po jego otrzymaniu i zapoznaniu się z jego treścią. Odpowiedź na Pytanie nr 1 należy wysłać za pomocą SMS, zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości SMS, zawierającej Pytanie nr 1.
 3. Uczestnik, który prześle poprawną odpowiedź na Pytanie nr 1, zgodnie z ustępem 2 powyżej, otrzyma od Organizatora wiadomość SMS z drugim pytaniem („Pytanie nr 2”). Odpowiedzi na Pytanie nr 2 należy udzielić po jego otrzymaniu i zapoznaniu się z jego treścią. Odpowiedź na Pytanie nr 2 należy wysłać za pomocą SMS, zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości SMS, zawierającej Pytanie nr 2.
 4. Treść Pytania nr 1 oraz Pytania nr 2 może mieć charakter sondażowo/wiedzowy.
 5. Uczestnik, który prześle odpowiedź na Pytanie nr 1 oraz na Pytanie nr 2, w terminie do dnia 10 czerwca 2022 roku, otrzyma wiadomość SMS informującą o rozpoczęciu Finału Konkursu wraz z zadaniem finałowym („Zadanie Finałowe”). Odpowiedź na Zadanie Finałowe należy wysłać za pomocą SMS, zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości SMS, zawierającą Zadanie Finałowe.
 6. Do rozstrzygnięcia Konkursu wyznaczona została niezależna Komisja Konkursowa złożona z 5 przedstawicieli wskazanych przez Organizatora oraz Telewizję Polsat („Komisja Konkursowa”). Po zakończeniu Finału Konkursu spośród Uczestników Konkursu, którzy przesłali odpowiedź na Zadanie Finałowe, Komisja Konkursowa wyłoni zwycięską odpowiedź. Kryterium wyłonienia zwycięskiej odpowiedzi będzie pomysłowość, oryginalność i dowcipność odpowiedzi na Zadanie Finałowe. Zwycięzcą zostanie 1 (jeden) Uczestnik, który według Komisji Konkursowej nadesłał najbardziej pomysłową, najbardziej oryginalną i najbardziej dowcipną odpowiedź na Zadanie Finałowe.
 7. Przedstawiciel Organizatora lub Telewizji Polsat po zakończeniu przyjmowania Zgłoszeń, w godzinach 9-17 będzie się kontaktować telefonicznie ze Zwycięzcą. Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana będzie nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów, przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Zwycięzcy i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej próba połączenia zostanie jednokrotnie ponowiona. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy, próba połączenia zostanie jednokrotnie ponowiona.
 8. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą, zgodnie z treścią ust. 7 powyżej, połączenia tego nie uda się uzyskać, lub połączenie będzie zrealizowane, ale osoba ta nie potwierdzi swojego udziału w Konkursie, wybór Zwycięzcy zostanie anulowany, a próba wyłonienia Zwycięzcy będzie ponawiana, aż do momentu skutecznego wyłonienia Zwycięzcy.
 9. W celu wydania Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru rachunku bankowego Zwycięzcy, na który Nagroda ma zostać wydana. Podanie danych osobowych przez Zwycięzcę jest dobrowolne, ale niepodanie tych danych uniemożliwia odbiór Nagrody i będzie rodziło skutki określone w ust. 8 powyżej.

§ 4

Nagrody

 1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 10 000 zł. (dziesięć tysięcy złotych) brutto wypłacanej na numer rachunku bankowego Zwycięzcy („Nagroda”).
 2. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy w ciągu 45 dni od dnia zakończenia przyjmowania Zgłoszeń, za pomocą przelewu bankowego na podany przez Zwycięzcę numer rachunku bankowego Zwycięzcy. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną pomniejszoną o wartość należności publicznoprawnych (podatków), jakie pobiera i odprowadza Organizator w związku z przekazaniem Zwycięzcy Nagrody w Konkursie. Wartość 10% nagrody zostanie potrącona przed wydaniem jej Zwycięzcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zwycięzca, któremu została wydana Nagroda nie jest uprawniony do przeniesienia praw do przyznanej mu Nagrody na osobę trzecią.
 4. Nagroda nie podlega zamianie na inny rodzaj nagrody.

§ 5

Prawidłowość przebiegu Konkursu

 1. Nadzór nad prawidłowym, zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, sprawuje powołana przez Organizatora 3-osobowa Komisja Sprawdzająca, w składzie:

          a)  Przewodniczący,
          b)  Zastępca Przewodniczącego,
          c)  Sekretarz,
          przy czym w skład Komisji Sprawdzającej nie wchodzą członkowie Komisji Konkursowej („Komisja  Sprawdzająca”).

 1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie. W szczególności, dotyczy to sytuacji, w której Uczestnik znał treść Zadania Finałowego, odpowiedział na nie zanim zostało ono zadane lub korzystał z innej pomocy nieprzewidzianej niniejszym Regulaminem. O wykluczeniu z Konkursu decyduje Komisja Sprawdzająca.

§ 6

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji skierowanej na adres Organizatora wskazany w Regulaminie, z dopiskiem „Konkurs Wygraj 10 000 zł WIOSNA 2022”, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia podstawy do jej wniesienia (dalej „Reklamacja”). Złożenie przez Uczestnika Reklamacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Reklamacja powinna zawierać:

          a.  imię i nazwisko;
          b.  telefon kontaktowy;
          c.  adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
          nadawcy Reklamacji,
          a także
          d.  wskazanie przyczyny i uzasadnienia Reklamacji,
          e.  oczekiwanie/żądanie wobec Organizatora.

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja Sprawdzająca.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję Sprawdzającą w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania przez Organizatora. Powiadomienie o rozstrzygnięciu w przedmiocie Reklamacji przesłane zostanie za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres nadawcy Reklamacji wskazany w Reklamacji.
 3. Reklamacja złożona po upływie terminu złożenia Reklamacji, określonego w ust. 1 powyżej, nie wywołuje skutków prawnych i nie będzie rozpatrywana. O dochowaniu terminu złożenia Reklamacji świadczy data nadania przesyłki zawierającej Reklamację listem poleconym w placówce Poczty Polskiej.
 4. Reklamacja od decyzji Komisji sprawdzającej o nierozpatrzeniu Reklamacji w powodu wskazanego w ust. 4 powyżej, nie przysługuje.

§ 7

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator: Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000545770, dane kontaktowe: telefon 22/ 244 40 00, adres email reklamacje@teleaudio.pl
 1. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:

          a)  numer telefonu,
          b)  dane osobowe Zwycięzców:
                – imię i nazwisko,
                – adres zamieszkania lub adres korespondencyjny,
                – adres email,
                – numer rachunku bankowego do wypłaty nagrody,
                – numer PESEL (jeśli wymagany do rozliczeń podatkowych),
          c)  dane osobowe wskazywane w reklamacji:
                – imię i nazwisko;
                – adres zamieszkania / adres korespondencyjny,
                – adres email,
                – inne, wskazane przez nadawcę reklamacji.

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

          a) § 6 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – tj. do dokonania zgłoszenia do konkursu i udziału w konkursie (przy czym umową jest niniejszy Regulamin),
          b) § 6 ust. 1 pkt f) RODO – w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na ww. podstawie.
Pod pojęciem: “RODO” należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

          a)  przyjęcia zgłoszenia udziału w Konkursie,
          b)  przesyłania pytań / zadań konkursowych,
          c)  wyboru Zwycięzcy,
          d)  weryfikacji osób uprawnionych do otrzymania nagrody,
          e)  przesłania / wypłaty nagrody,
          f)  rozpoznania ewentualnej reklamacji.
          Dane osobowe przetwarzane będą także w celu:
          g)  archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.

 1. W przypadku, gdyby Administrator zainteresowany byłby upublicznieniem imienia i nazwiska lub imienia i pierwszej litery nazwiska (ewentualnie wraz z podaniem miejscowości zamieszkania) Zwycięzcy, wystąpi do Zwycięzcy o udzielenie w tym zakresie stosownej zgody, przy czym udzielenie zgody będzie całkowicie dobrowolne, a odmowa jej udzielenia nie wywoła żadnych negatywnych skutków dla Zwycięzcy; w tym zakresie przetwarzanie danych osobowych realizowane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na zasadach zawartych w zgodzie, a zgoda będzie mogła zostać w każdej chwili odwołana.
 1. Odbiorcą danych osobowych, któremu Administrator udostępni dane osobowe Zwycięzcy i który w efekcie stanie się samodzielnym administratorem tych danych, przetwarzając je na zasadach i w celach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, jest:

Telewizja POLSAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000388899, której Organizator udostępnia dane osobowe Zwycięzcy; Telewizja Polsat przetwarza także dane osobowe Zwycięzcy Konkursu na potrzeby wydania i rozliczenia wydania Nagrody. Powyższe nie wyłącza, ani nie ogranicza możliwości powierzenia przez Administratora danych osobowych innemu podmiotowi, na podstawie i zasadach określonych w RODO.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Dane osobowe – w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) – przetwarzane będą przez okres przeprowadzania Konkursu, wydania nagród, rozpoznania reklamacji i wykonania obowiązków podatkowych z tego wynikających. Dane osobowe – w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowym (po zakończeniu Konkursu), o których mowa w ust. 3 lit. b) – przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu.
 3. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych.
 4. W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi – w zależności od okoliczności – przyjęcie zgłoszenia do Konkursu lub udział w Konkursie lub przyznanie/wydanie/przesłanie/wypłacenie nagrody lub rozpoznanie reklamacji.
 6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: rodo@teleaudio.pl

§ 8

 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu lub rozpatrzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych, zgodnie z treścią § 7 Regulaminu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zwycięzców Konkursu przez Organizatora Konkursu

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Teleaudio Dwa Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 545770, NIP 5251065169, REGON 011840310 („Spółka”) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na ww. adres siedziby Spółki bądź pocztą elektroniczną na adres rodo@teleaudio.pl
 3. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres rodo@teleaudio.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Od kogo dane zostały pozyskane

 1. Spółka otrzymała Pani/Pana dane osobowe od Telewizją Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899 z zastrzeżeniem, że Pani/ Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu  otrzymuje Spółka, przy zgłoszeniu się  Pani/Pana do udziału w konkursie , natomiast dane osobowe  zgodnie z pkt.5 litera b) są pozyskiwane na etapie wydawania nagród.

Zakres przetwarzanych danych

 1. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:

          a) numer telefonu,
          b) dane osobowe Zwycięzców:
                – imię i nazwisko,
                – adres zamieszkania lub adres korespondencyjny,
                – adres email,
                – numer rachunku bankowego do wypłaty nagrody (w przypadku nagrody pieniężnej),
                – numer PESEL (jeśli wymagany do rozliczeń podatkowych),
          c) dane osobowe wskazywane w reklamacji:
                – imię i nazwisko;
                – adres zamieszkania / adres korespondencyjny,
                – adres email,
                – inne, wskazane przez nadawcę reklamacji.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

          a)§ 6 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – tj. do dokonania zgłoszenia do konkursu i udziału w konkursie (przy czym umową jest Regulamin Konkursu),
          b)§ 6 ust. 1 pkt f) RODO – w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na ww. podstawie,
          c)§ 6 ust. 1 pkt c) – RODO realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

          a)przyjęcia zgłoszenia udziału w Konkursie,
          b)przesyłania pytań / zadań konkursowych,
          c)wyboru Zwycięzcy,
          d)weryfikacji osób uprawnionych do otrzymania nagrody,
          e)wydania / przesłania / wypłaty nagrody,
          f)rozpoznania ewentualnej reklamacji.
          g)archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.

Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi księgowe i podatkowe, audytowe, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzi Spółka.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

 1. Dane osobowe – w zakresie, o którym mowa w pkt. 6 lit. a) – przetwarzane będą przez okres przeprowadzania Konkursu, wydania nagród, rozpoznania reklamacji i wykonania obowiązków podatkowych z tego wynikających. Dane osobowe – w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowym (po zakończeniu Konkursu), o których mowa w pkt 6 lit. b) – przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany).
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach realizowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec tychże interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

NASI PARTNERZY