PL EN

REGULAMIN NAGRÓD DODATKOWYCH  W KONKURSIE SMS „WYGRAJ 10.000 zł. WIOSNA 2022”

Istotne zasady udziału w konkursie

W konkursie można wygrać jedną nagrodę jedną nagrodę dodatkową . Nagrodami dodatkowymi w Konkursie mogą być m. in. kubek, gadżet, koszulka, zestaw wędkarski, o wartości każdej z Nagród dodatkowych nieprzekraczającej kwoty brutto 2.000 zł (dwa tysiące złotych). Nagrody dodatkowe każdorazowo będą prezentowane w trakcie Audycji i/lub Materiałach informacyjnych.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. (włącznie).
Zgłoszenie do konkursu polega na wysłaniu smsa startowego o treści podanej w Audycji w materiałach promocyjnych Konkursu, pod numer 7371. Następnie należy wysłać dodatkowo dwa smsy w odpowiedzi na 2 pytania zadane w dwóch kolejnych wiadomościach sms.
Wysłanie prawidłowych odpowiedzi na 2 zadane pytania kwalifikuje do udziału w finale konkursu, który odbędzie się do 10 czerwca 2022 roku. W finale konkursu będzie można wygrać nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 złotych.
Pytania przesyłane wiadomościami sms będą miały charakter sondażowo/wiedzowy.
Zwycięzcy nagród dodatkowych zostaną wyłonieni spośród osób, które wysłały zgłoszenie w Konkursie „Wygraj 10 000 zł Wiosna 2022” oraz przesłały odpowiedź w finale konkursu, zgodnie z Regulaminem konkursu.
Każdorazowy koszt wysłania smsa to 3zł netto / 3,69zł brutto. Całkowity koszt udziału w konkursie (wysłanie 4 smsów) to 12,00 zł netto / 14,76 zł brutto.
Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien się upewnić, że ma odblokowane u swojego operatora GSM usługi premium oraz że w trakcie konkursu będzie mógł wysłać przynajmniej 4 SMS-y Premium pod numer 7371
Szczegóły konkursy w regulaminach poniżej.

REGULAMIN NAGRÓD DODATKOWYCH

W KONKURSIE SMS „WYGRAJ 10.000 zł. WIOSNA 2022”

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się przyznawanie Nagród dodatkowych w Konkursie SMS „Wygraj 10.000 zł. WIOSNA 2022” organizowanego na podstawie Regulaminu Konkursu SMS „Wygraj 10.000 zł. WIOSNA 2022” („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000545770, o numerze NIP 5251065169, o numerze REGON 01184031 posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Organizator”), działająca w porozumieniu z Telewizją POLSAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388899, o numerze NIP: 1130054762, o numerze REGON: 930171612, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Telewizja Polsat”).
 3. Na potrzeby przyznania Nagród dodatkowych w Konkursie SMS „Wygraj 10.000 zł. WIOSNA 2022” przyjmuje się następujące definicje:

a) „Regulamin” – niniejszy Regulamin określający warunki i zasady, na jakich odbywa się   przyznawanie Nagród dodatkowych w Konkursie SMS „Wygraj 10.000 zł. WIOSNA 2022”, dostępny w siedzibie Organizatora, pod adresem: Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa oraz na stronach Gazety TV Polsat;
b) „Nagrody dodatkowe” – nagrody rzeczowe, o których mowa w § 3 Regulaminu, przeznaczone dla uczestników Konkursu, którego zasady określa Regulamin Konkursu SMS „Wygraj 10.000 zł WIOSNA 2022”;
c) „SMS” – usługa przesłania krótkiej wiadomości tekstowej na numer 7371, o podwyższonej opłacie (SMS Premium) w sieci komórkowej: Orange, Plus, T-Mobile, Play;
d) „Uczestnik” – uczestnik Konkursu, spełniający kryteria określone w Regulaminie Konkursu SMS „Wygraj 10.000 zł WIOSNA 2022”;
e) „Audycja” – audycja audiowizualna emitowana w programie Telewizji Polsat, zawierająca informację słowno-graficzną na temat Konkursu, prezentująca Nagrody dodatkowe;
f) „Materiały informacyjne” – informacje dotyczące Konkursu prezentowane w formie graficznej w serwisach partnerów Organizatora.

§ 2

Wyłonienie Zwycięzców Nagród dodatkowych

 1. Zwycięzcy Nagród dodatkowych zostaną wyłonieni spośród osób, które wysłały zgłoszenie w Konkursie oraz odpowiedziały na Zadanie Finałowe zgodnie z Regulaminem Konkursu SMS „Wygraj 10.000 zł. WIOSNA 2022” oraz zgodnie z informacją słowno-graficzną przekazaną w Audycji lub w Materiałach informacyjnych, prezentujących Nagrody dodatkowe.
 2. Do wyłonienia Zwycięzców Nagród dodatkowych wyznaczona została niezależna Komisja Konkursowa (powołana przez Organizatora oraz Telewizję Polsat, działająca zgodnie z Regulaminem Konkursu SMS „Wygraj 10.000 zł. WIOSNA 2022”). Po zakończeniu Finału Konkursu spośród przesłanych przez Uczestników Konkursu odpowiedzi na Zadanie Finałowe, Komisja Konkursowa wyłoni zwycięskie odpowiedzi. Kryterium wyłonienia zwycięskich odpowiedzi będzie największa pomysłowość, oryginalność i dowcipność odpowiedzi na Zadanie Finałowe. Nagrody zostaną przydzielone według przyjętego kryterium – Nagroda pieniężna (przyznana zgodnie z Regulaminem Konkursu SMS „Wygraj 10.000 zł. WIOSNA 2022”) dla Uczestnika, którego odpowiedź na Zadanie Finałowe została najwyżej oceniona przez Komisję Finałową oraz Nagrody dodatkowe dla Uczestników, których odpowiedzi na Zadanie Finałowe zostały najwyżej ocenione przez Komisję Finałową spośród pozostałych nadesłanych odpowiedzi, według kryterium wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
 3. Przedstawiciel Organizatora lub Telewizji Polsat będzie się kontaktować ze Zwycięzcami Nagród dodatkowych telefonicznie, w godzinach 9-17 . Próba uzyskania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą Nagrody dodatkowej podejmowana będzie nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów, przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Zwycięzcy Nagrody dodatkowej i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej próba połączenia zostanie jednokrotnie ponowiona. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy, próba połączenia zostanie jednokrotnie ponowiona.
 4. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą Nagrody dodatkowej, zgodnie z treścią ust. 3 powyżej, połączenia tego nie uda się uzyskać, albo połączenie będzie zrealizowane, ale osoba ta nie potwierdzi swojego udziału w Konkursie, wybór Zwycięzcy Nagrody dodatkowej zostanie anulowany, a Nagroda dodatkowa przepada na rzecz Organizatora, bez prawa Zwycięzcy Nagrody dodatkowej do jakichkolwiek żądań lub roszczeń z tego tytułu.

§ 3

Nagrody dodatkowe

 1. Nagrodami dodatkowymi w Konkursie mogą być m. in. kubek, gadżet, koszulka, zestaw wędkarski, o wartości każdej z Nagród dodatkowych nieprzekraczającej kwoty brutto 2.000 zł (dwa tysiące złotych). Nagrody dodatkowe każdorazowo będą prezentowane w trakcie Audycji i/lub Materiałach informacyjnych.
 2. Nagrody dodatkowe nie są objęte podatkiem od wygranej.
 3. Jednemu Zwycięzcy może zostać przyznana 1 (jedna) Nagroda dodatkowa.
 4. Nagroda dodatkowa zostanie wysłana, na adres podany przez Zwycięzcę Nagrody dodatkowej, przesyłką pocztową lub kurierską, wedle wyboru Organizatora, w ciągu 45 dni od wyłonienia Zwycięzcy Nagrody dodatkowej.
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki z Nagrodą dodatkową zostanie ona zwrócona do siedziby Organizatora, skąd Zwycięzca Nagrody dodatkowej będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana – na pisemną (przekazaną na adres Organizatora) bądź mailową (przekazaną na adres email: reklamacje@teleaudio.pl) prośbę adresata przesyłki, przesłaną w ciągu 14 dni, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa adresat przesyłki. W przypadku ponownego nieodebrania Nagrody dodatkowej, Nagroda dodatkowa przepada na rzecz Organizatora, bez prawa Zwycięzcy Nagrody dodatkowej do zgłoszenia jakichkolwiek żądań lub roszczeń z tego tytułu.
 6. Zwycięzca Nagrody dodatkowej, któremu została wydana Nagroda dodatkowa nie jest uprawniony do przeniesienia praw do przyznanej mu Nagrody dodatkowej na osobę trzecią.
 7. Nagroda dodatkowa nie podlega zamianie na inny rodzaj nagrody lub na jej równowartość pieniężną.
 8. Nagrody dodatkowe prezentowane podczas Audycji lub publikowane w Materiałach informacyjnych mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd Nagród dodatkowych może nieznacznie różnić się od wyglądu nagród prezentowanych w trakcie Audycji lub publikowanych w Materiałach informacyjnych.

§ 4

Prawidłowość przyznawania

Nagród dodatkowych

Nadzór nad prawidłowym, zgodnym z Regulaminem, przyznawaniem Nagród dodatkowych sprawuje 3-osobowa Komisja Sprawdzająca, powołana przez Organizatora oraz działająca zgodnie z Regulaminem Konkursu SMS „Wygraj 10.000 zł. WIOSNA 2022”.

§ 5

Postępowanie Reklamacyjne

Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z Regulaminem Konkursu SMS „Wygraj 10.000 zł. WIOSNA 2022”).

§ 6          

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator: Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000545770, dane kontaktowe: telefon 22/ 244 40 00, adres email reklamacje@teleaudio.pl
 2. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:

a) numer telefonu,
b) dane osobowe Zwycięzców Nagród dodatkowych:
     – imię i nazwisko,
     – adres zamieszkania lub adres korespondencyjny,
     – adres email,
     – numer rachunku bankowego do wypłaty nagrody,
     – numer PESEL (jeśli wymagany do rozliczeń podatkowych),
c) dane osobowe wskazywane w reklamacji:
    – imię i nazwisko;
    – adres zamieszkania / adres korespondencyjny,
    – adres email,
    – inne, wskazane przez nadawcę reklamacji.

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) § 6 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – tj. do dokonania zgłoszenia do konkursu i udziału w konkursie (przy czym umową jest niniejszy Regulamin),
b) § 6 ust. 1 pkt f) RODO – w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na ww. podstawie.
Pod pojęciem: “RODO” należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) przyjęcia zgłoszenia udziału w Konkursie,
b) przesyłania pytań / zadań konkursowych,
c) wyboru Zwycięzcy,
d) weryfikacji osób uprawnionych do otrzymania nagrody,
e) przesłania / wypłaty nagrody,
f) rozpoznania ewentualnej reklamacji.
Dane osobowe przetwarzane będą także w celu:
g) archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.

 1. W przypadku, gdyby Administrator zainteresowany byłby upublicznieniem imienia i nazwiska lub imienia i pierwszej litery nazwiska (ewentualnie wraz z podaniem miejscowości zamieszkania) Zwycięzcy, wystąpi do Zwycięzcy o udzielenie w tym zakresie stosownej zgody, przy czym udzielenie zgody będzie całkowicie dobrowolne, a odmowa jej udzielenia nie wywoła żadnych negatywnych skutków dla Zwycięzcy; w tym zakresie przetwarzanie danych osobowych realizowane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na zasadach zawartych w zgodzie, a zgoda będzie mogła zostać w każdej chwili odwołana.
 2. Odbiorcą danych osobowych, któremu Administrator udostępni dane osobowe Zwycięzcy i który w efekcie stanie się samodzielnym administratorem tych danych, przetwarzając je na zasadach i w celach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, jest:

Telewizja POLSAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000388899, której Organizator udostępnia dane osobowe Zwycięzcy; Telewizja Polsat przetwarza także dane osobowe Zwycięzcy Konkursu na potrzeby wydania i rozliczenia wydania Nagrody. Powyższe nie wyłącza, ani nie ogranicza możliwości powierzenia przez Administratora danych osobowych innemu podmiotowi, na podstawie i zasadach określonych w RODO.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Dane osobowe – w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) – przetwarzane będą przez okres przeprowadzania Konkursu, wydania nagród, rozpoznania reklamacji i wykonania obowiązków podatkowych z tego wynikających. Dane osobowe – w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowym (po zakończeniu Konkursu), o których mowa w ust. 3 lit. b) – przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu.
 3. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych.
 4. W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi – w zależności od okoliczności – przyjęcie zgłoszenia do Konkursu lub udział w Konkursie lub przyznanie/wydanie/przesłanie/wypłacenie nagrody lub rozpoznanie reklamacji.
 6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: rodo@teleaudio.pl

§ 7

 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przyznawania Nagród dodatkowych w Konkursie SMS „Wygraj 10.000 zł. WIOSNA 2022”.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z przyznawanie Nagród dodatkowych w Konkursie SMS „Wygraj 10.000 zł. WIOSNA 2022” rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu lub rozpatrzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zwycięzców Konkursu przez Telewizję Polsat Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych Zwycięzców Konkursu jest Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612, e-mail: daneosobowe@polsat.com.pl („Telewizja Polsat”).

W Telewizji Polsat został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: daneosobowe@polsat.com.pl.

Telewizja Polsat – jako sponsor Nagród i podmiot wydający Nagrody Zwycięzcom – otrzymuje od Organizatora Konkursu – Teleaudio Dwa Sp. z o.o. sp. k. numery telefonów Zwycięzców Konkursu, a następnie bezpośrednio pozyskuje dane osobowe Zwycięzców niezbędne do wydania Nagrody oraz wykonania związanych z tym podatkowych. Następnie Telewizja Polsat udostępnia uzyskane od Zwycięzców dane osobowe Organizatorowi Konkursu na potrzeby rozpatrywania ewentualnych reklamacji czy dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z udziałem w Konkursie.

Telewizja Polsat przetwarza dane osobowe Zwycięzców Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych. Telewizja Polsat Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w ramach swojego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na wydaniu i rozliczeniu wydania Nagród, jak również w celu zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z ww. umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wykonania ciążącego na niej obowiązku podatkowego wynikającego z wydania Nagród Zwycięzcom.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzania Konkursu – wydania nagród, rozpoznania reklamacji i wykonania obowiązków podatkowych z tego wynikających. Dane osobowe – w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowym (po zakończeniu Konkursu) – przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu.

Przysługuje Państwu prawo:
a) żądania od Telewizji Polsat Sp. z o.o. dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
b) sprostowania tych danych,
c) ich usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Telewizję Polsat Sp. z o.o.,
f) przeniesienia danych osobowych, jak również
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Laureaci nagród dodatkowych :

Pan Artur z woj. łódzkiego

Pani Marzena z woj. warmińsko-mazurskiego

NASI PARTNERZY