PL EN

REGULAMIN SERWISÓW EROTYCZNYCH

REGULAMIN

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia Usług (zdefiniowanych poniżej), oferowanych przez Teleaudio DWA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę Komandytową z siedzibą w Warszawie, adres: al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000545770, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5251065169, (zwana dalej „Organizatorem”). Kontakt z Organizatorem możliwy jest elektronicznie pod adresem e-mail:reklamacje@teleaudio.pl oraz na numer telefonu: 48 22 244 40 22.
 2. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu. Skorzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Organizator, a więc na stronie internetowej: https://www.teleaudio.pl/regulaminy/. Regulamin dostępny jest także w siedzibie Organizatora.

§ 2

DEFINICJE

Wskazane poniżej określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego Operatora telefonii komórkowej, korzystająca z Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Operator (Operatorzy) – polski operator telefonii komórkowej.
 3. Usługa (Usługi) – rozmowa telefoniczna oraz rozmowa (chat) poprzez SMS-y mająca, szeroko rozumiany charakter rozrywkowy, szczegółowo opisana w § 3 Regulaminu a także wysyłanie do Użytkowników SMS-ów z informacjami o Usłudze.
 4. Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Organizatorem poprzez akceptację Regulaminu.
 5. SMS (Short Message Service) – jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 67 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na numery wskazane w Regulaminie, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę.
 6. SMS Premium – usługa wysyłania wiadomości testowych o podwyższonej opłacie, wskazanej w § 5 Regulaminu, pozwalająca uzyskać dostęp do Usługi, realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

§ 3

SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Usługa polega na prowadzeniu niezobowiązującej, rozrywkowej rozmowy telefonicznej lub rozmowy (chat) poprzez SMS-y z pracownikami i współpracownikami Organizatora („Konsultanci”). Rozmowy mogą dotyczyć przede wszystkim tematów towarzyskich. Rozmowy mogą dotyczyć fikcji i mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością, nie mogą zatem być uznawane za wiążące deklaracje lub oświadczenia Organizatora.
 2. W Usłudze można poruszać wszelkie tematy, które nie naruszają obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych zasad moralnych. Dostarczanie przez Użytkowników do Usługi treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 3. Skorzystanie z Usługi możliwe jest w następujący sposób:

a) rozmowa telefoniczna:
    – Użytkownik, który chce rozpocząć rozmowę telefoniczną w ramach Usługi dzwoni na jeden z numerów wskazanych w § 5 ust. 1 Regulaminu.
   – Użytkownik prowadzi rozmowę z Konsultantem a następnie ją kończy rozłączając się w wybranym przez siebie czasie,
    – Zakończenie rozmowy telefonicznej kończy korzystanie z Usługi,
    – Użytkownik może skorzystać z Usługi nieograniczoną liczbę razy.

b) Rozmowa (chat) poprzez SMS-y:
     – Użytkownik, który chce rozpocząć rozmowę (chat) SMS w ramach Usługi, wysyła SMS-a Premium na jeden z numerów wskazanych w § 5 ust. 2 Regulaminu o treści określonej w opublikowanych materiałach reklamowych dotyczących Usługi,
    – Użytkownik otrzymuje w odpowiedzi wiadomość SMS o treści rozrywkowej,
    – kolejne SMS-y Premium Użytkownik wysyła o treści wybranej przez siebie,
    – na każdy prawidłowo wysłany SMS Premium Użytkownik otrzymuje odpowiedź w terminie nie dłuższym niż półtorej godziny,
    – Wysłanie jednego SMS-a Premium i otrzymanie na niego odpowiedzi kończy korzystanie z Usługi,
    – Użytkownik może skorzystać z Usługi nieograniczoną liczbę razy.

 1. W terminie do 14 dni od momentu skorzystania z Usługi Organizator wysyła do Użytkowników SMS-y z informacjami o usłudze.
 2. Usługa dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 4

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Szczegółowy opis Usług oferowanych przez Organizatora (wraz z ich cenami) dostępny jest w Regulaminie oraz w opublikowanych materiałach promocyjnych.
 1. Organizator ma prawo dokonywać aktualizacji i rozwoju funkcjonalności Usługi.
 2. Organizator ma prawo dokonywać aktualizacji i rozwoju funkcjonalności Usługi.
 3. Usługi są płatne. Opłaty wskazane są w § 5 Regulaminu.
 4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą rozpoczęcia rozmowy telefonicznej w ramach Usługi lub z chwilą wysłania przez Użytkownika SMS-a na numer podany w Regulaminie.
 5. Rozpoczynając rozmowę telefoniczną lub wysyłając SMS-a Użytkownik wyraża zgodę na zrealizowanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z uwagi na treść art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ spełnianie świadczenia rozpocznie się za wyraźną zgodą Użytkownika (wskazaną powyżej) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia jest dobrowolne. Ze względu na naturę Usług świadczonych „na żądanie” Użytkownika, w przypadku Umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Organizator może świadczyć Usługę po otrzymaniu od Użytkownika wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia.
 8. Usługa dostępna jest na terenie Polski.
 9. Usługa jest dostępna w sieciach Operatorów (zgodnie z definicją powyżej), zarówno w systemie prepaid (telefon na kartę), jak i postpaid (abonamentowym).

§ 5

OPŁATY ZA USŁUGI

 1. Opłaty za połączenia telefoniczne w ramach Usługi wskazane są w tabeli poniżej.

Numer

Cena brutto za minutę

708 7xx xxx

4.92 PLN

708 5xx xxx

3,69 PLN

708 4xx xxx

2,46 PLN

*749 xxx

4.92 PLN

*728 xxx

2,46 PLN

 1. Opłaty za wysłanie jednego SMS-a Premium w ramach Usługi wskazane są w tabeli poniżej.

Numer

Cena z VAT

71866

1,23

72916

2,46

72856

72976

72926

 1. Opłaty pobierane są przez Operatorów poprzez dodanie opłaty na fakturze za zakup usług telekomunikacyjnych danego Operatora (w przypadku abonenta postpaid) lub poprzez odliczenie należnej kwoty od środków zgromadzonych na koncie abonenta (w przypadku abonenta prepaid).
 2. Opłaty są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie ze stawką określoną obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z Usługi jest posiadanie przez niego telefonu komórkowego wyposażonego w aktywną kartę SIM w sieci jednego z Operatorów, umożliwiających wykonywanie połączeń na numery wskazane w § 5 ust. 1 Regulaminu albo wysyłanie SMS-ów i SMS-ów Premium, jak również odbieranie SMS-ów (w tym SMS-ów z numerów Premium Rate).
 2. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu, o którym mowa w ust. 1 powyżej w zakresie umożliwiającym mu korzystanie Usług.
 3. Użytkownik uzyskujący dostęp do Usługi ma prawo do korzystania z niej wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. W szczególności Użytkownik nie jest uprawiony do nagrywania, kopiowania, zwielokrotniania, modyfikowania, prezentowania, publikowana, czy rozpowszechniane w jakikolwiek sposób Usługi lub jej części. Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Usługi w zakresie opisanym powyżej wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana Usługa). W szczególności oznacza to, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Usługi lub jej części w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie jej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim.

§ 7

OGRANICZENIA. PRAWA AUTORSKIE

 1. Mogą wystąpić krótkotrwałe, trwające nie dłużej niż 5 godzin miesięcznie, przerwy w dostępie do Usługi, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych i/lub technicznych. W przypadku przerw w dostępie, trwających dłużej z powodu awarii, Organizator dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
 2. Usługa dostępna jest z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej, w której mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą Organizatora, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia SMS-a z odpowiedzią w ramach Usługi w terminie (odpowiedź na SMS-a powinna zostać udzielona nie później niż w ciągu półtorej godziny) oraz brak zgodności Usługi z Umową.
 2. Jeżeli Usługa nie została dostarczona w terminie, Użytkownik ma prawo wezwania do jej dostarczenia w trybie reklamacji określonym w § 9 Regulaminu. Jeżeli Organizator nie dostarczy Usługi niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Użytkownikiem terminie, Użytkownik może odstąpić od Umowy. Użytkownik może odstąpić bez wzywania do dostarczenia Usługi, jeżeli:

a) Organizator oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi, lub

b) Użytkownik i Organizator uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Organizator nie dostarczył jej w tym terminie.

 1. W przypadku, świadczenia Usługi w sposób niezgodny z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową, poprzez złożenie reklamacji, o której mowa w § 9 Regulaminu.
 2. Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli zgodnie z odpowiedzią Organizatora na żądanie złożone na podstawie ust. 3 powyżej, doprowadzenie do zgodności Usługi z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów:

a) Organizator nie doprowadzi Usługi do zgodności z Umową zgodnie z żądaniem złożonym przez Użytkownika;

b) brak zgodności z Umową nadal występuje, mimo że Organizator próbował doprowadzić Usługę do zgodności z Umową stosownie do żądania złożonego na podstawie ust. 3;

c) brak zgodności Usługi z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od Umowy;

d) z oświadczenia Organizatora złożonego w odpowiedzi na żądanie zgłoszone na podstawie ust. 3, wyraźnie wynika, że Usługa nie zostanie doprowadzona do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.

 1. W przypadku uznania zasadności żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ust. 4, Organizator dokona tego obniżenia w proporcji do ceny Usługi wynikającej z Umowy oraz wartości Usługi niezgodnej z umową, z uwzględnieniem czasu jej trwania.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli brak zgodności z Umową jest nieistotny.

§ 9

REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację. 
 2. Reklamacja może zostać złożona:

a) elektronicznie – z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@teleaudio.pl,

b) w formie pisemnej – na adres Organizatora podany w Regulaminie, z dopiskiem „Serwis Ezoteryczny”.

 1. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz numer MSISDN wykorzystany do zamówienia Usługi,

b) określenie przedmiotu reklamacji oraz okresu będącego przedmiotem reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, w szczególności wskazanie momentu wystąpienia problemu dotyczącego Usługi,

c) podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 1. Reklamacja będzie rozpatrzona w rozsądnym terminie. W przypadkach szczególnie skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana przez Użytkownika. W przypadku złożenia reklamacji drogą pisemną Użytkownik powinien wskazać sposób komunikacji z podaniem adresu poczty elektronicznej lub adresu zamieszkania dla odpowiedzi pisemnej.
 3. Organizator może wezwać Użytkownika do uzupełnienia informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności w celu ustalenia czy brak zgodności Usługi z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika. W przypadku braku ich uzupełnienia przez Użytkownika reklamacja pozostawiana jest bez rozpatrzenia.
 4. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w przypadku konsumenta w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumentów określane są odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących instytucje prowadzące taką działalność lub wydanych przez nie aktach wewnętrznych (np. regulaminy, statuty).

§ 10

DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), administratorem danych osobowych użytkowników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z RODO w następujących celach:

– w celach związanych ze świadczeniem Usługi, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji – na podstawie art. 6, ust. 1 lit b RODO,
– wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – na podstawie art. 6, ust. 1 lit c RODO,
– w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora, między innymi w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń Organizatora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom – na podstawie art. 6, ust. 1 lit f RODO.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie świadczenia Usługi do czasu ewentualnego żądania ich usunięcia przez Użytkownika lub do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonej Usługi. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu. Natomiast w zakresie ustalenia i dochodzenia roszczeń Organizatora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane poza wskazanym okresem, jeśli konieczność taka będzie wynikała z przepisów obowiązującego prawa.
 2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług lub składaniem reklamacji Organizator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym wynikającym z Umowy, między innymi numer telefonu, imię, nazwisko, adres, email.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usługi, czy do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, a także podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi. Dane osobowe mogą być przekazane również podmiotom i organom, którym Organizator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od   Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Organizatorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
g. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Organizator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Organizator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 3. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 4. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnej na adres Teleaudio DWA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 61 lub na adres e-mail: Inspektora Danych Ochrony Danych: iod@teleaudio.pl.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANY REGULAMINU

 1. Umowa zawierana jest na czas korzystania przez Użytkownika z Usługi oraz na okres 14 dni od momentu skorzystania z Usługi.
 2. Organizator jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usługi za wcześniejszym, 30-dniowym powiadomieniem, które umieści w treści Regulaminu na jego początku.
 3. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Usługi z Umową może być dokonana w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu i konieczności dostosowania Regulaminu w celu zachowania jego zgodności z prawem;

b) zmian wynikających z konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych organów administracji publicznej;

c) usprawnienie działania Usługi oraz obsługi Użytkownika;

d) zmian związanych z bezpieczeństwem świadczenia Usługi;

e) przeciwdziałanie nadużyciom związanym z korzystaniem z Usługi;

f) zmian technologicznych i funkcjonalnych Usługi;

g) zmiany w zakresie wprowadzania nowych, dodatkowych funkcji, opcji Usługi;

h) zmian redakcyjnych związanych z koniecznością poprawy, usunięcia omyłek redakcyjnych, błędów;

i) zmian o charakterze administracyjnym, w tym zmian danych identyfikujących lub kontaktowych.

 1. Organizator poinformuje Użytkowników o zmianach wskazanych w ust. 2 poprzez opublikowanie informacji o dokonywanych zmianach na stronie: https://www.teleaudio.pl/regulaminy/.
 2. Publikacja nastąpi z 14-dniowym wyprzedzeniem, o ile zachowanie tego terminu jest możliwe ze względu na charakter wprowadzanych zmian.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, która istotnie i negatywnie wpływa na dostęp lub korzystanie z Usługi, Organizator poinformuje Użytkownika o tej zmianie i terminie jej dokonania z 14-dniowym wyprzedzeniem, o ile zachowanie tego terminu jest możliwe ze względu na charakter wprowadzanych zmian.
 4. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian wprowadzonych zgodnie z ust. 5, jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Usługi.
 5. Uprawnienie do wypowiedzenia nie przysługuje, jeżeli Organizator zapewnił Użytkownikowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Usługi zgodnej z Umową, w stanie niezmienionym.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 8. Organizator nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29/05/2024

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy go wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

 • Adresat:
 • Ja, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy:
 • Data zawarcia Umowy:
 • Imię i nazwisko Użytkownika:
 • Adres Użytkownika:
 • Podpis Użytkownika: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data:

NASI PARTNERZY